10.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору - 4000 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Свилајнац

Обавештење о закљученом уговору - 4000 литара гасног уља за службу за катастар непокретности Свилајнац

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.

2. Врста наручиоца:

Посебна организација државне управе.

За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра – Гасно уље екстра лако ел, количине 4000 литара, за потребе Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Свилајнац.

3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.

4. Уговорена вредност: 433.120,00 РСД.

5. Критеријум за доделу уговора: Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 404-02-519/2017-1, закљученог након отвореног поступка јавне набавке који је спровела Управа за заједничке послове републичких органа.

6. Број примљених понуда:/.

7. Највиша и најнижа понуђена цена:/.

8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:/.

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.

10. Датум доношења Одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу оквирног споразума број 404-02-519/2017-1, закљученог након отвореног поступка јавне набавке који је спровела Управа за заједничке послове републичких органа.

11. Датум закључења уговора: 27.09.2017.године.

12. Основни подаци о добављачу:

Назив и адреса: Назив и адреса: "НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД", 21000 Нови Сад, ул. Народног фронта број 12.

Матични број: 20084693

Пиб: 104052135

Законски заступник: Александр Макаревич

13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.

14. Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање