20.09.2017.

Јавна набавка добара - набавка најновијег софтвера

Јавна набавка добара - набавка најновијег софтвера

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. Врста наручиоца:
Посебна организација државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је добро - Набавка најновијег софтвера "Е-жалба", УПГРАДЕ и УПДАТЕ истог (јавна набавка број 10/2017).
Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 48000000.
5. Број партија
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
6.Начин, место и рок подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Рок за подношење понуде је 24.10.2017. године, до 12,00 часова.
7. Место, време и начин отварања понуда:
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка најновијег софтвера "Е-жалба", УПГРАДЕ и УПДАТЕ истог (јавна набавка број 10/2017) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 24.10.2017. године, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда обавиће се 24.10.2017. године, у 13,00 часова, на првом спрату, канцеларија број 126.
8. Лице за контакт:
Ненад Панић, мастер права, е-маил: јавненабавке@ргз.гов.рс
Одељење за јавне набавке, тел: 011/715-26-71

Датотеке за преузимање