ПРОЦЕНА СТАЊА И РИЗИКА У РАДУ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Анализом категоризације професионалих корисника према успешности у периоду од 01. јануара 2020. до 10. јула 2021. године, констатовано је да значајан број Геодетских организација не поступа у складу са чланом 18. Закона о државном премеру и катастру, којим су прописане дужности Геодетских организација. Утврђено је да службе за катастар непокретности у великој мери и учестало доносе одбијајућа или одбацујућа решење као и записнике о извршеном прегледу геодетског елаборат за одређене Геодетске организације (записник). 

Законом о инспекцијском надзору, прописано је превентивно деловање над радом надзираних субјеката - Геодетских организација. Инспекцијски надзор се заснива на процени ризика који према степену може бити neznatan, nizak, srednji, visok i kritiчan. У табели која следи приказане су Геодетске организације са највећим степеном ризика.

U narednom periodu RGZ - Odsek za inspekcijski nadзor, pokrenuћe aktivnosti propisane Zakonom o inspekcijskom nadзоru.

/content/Vesti/2021/07/ГО ризични.jpg

У наведеној табели трећа колона представља укупан број поднетих захтева у горе наведеном периоду, четврта колона представља укупан број записника док је у петој колони изведен процентуални однос треће и четврте колоне. 

link