ГЕОДЕТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧИЈЕ ПОСЛОВАЊЕ НИЈЕ У ПОТПУНОСТИ УСАГЛАШЕНО СА ПРОПИСИМА

На основу извршених инспекцијских надзора над радом геодетских организација за период од 01.01.2022. године до 01.05.2023. године и података добијених помоћу контролних листи, израђена је евиденција геодетских организација код којих је утврђено да нису остварили усклађеност пословања и поступања са законом и другим прописима.

/content/Vesti/2023/05/DALBOR 5.png

 активан - Означене геодетске организације којима је одузета лиценца за рад, а када су испунили услове предвиђене прописима, поново им је издата лиценца за рад.

/content/Vesti/2023/05/DALBOR 4.png

Контролна листа представља списак обавеза које је геодетска организација потребно да испуни. Те обавезе су настале као збир свих прописа које надзирани субјекти користе у раду, а изражавају се као сет питања и понуђених одговора. Овај скуп је представљен табеларним приказима који се називају контролне листе и њих инспекције користе приликом вршења инспекцијских надзора. Функција контролне листе је да се одреди степен усаглашеност пословања надзираног субјекта са прописима.

Како би се ризик квалитетно проценио геодетска инспекција располаже поузданим, потпуним и ажурним подацима који потичу из евиденција које води Републички геодетски завод, као и из претходних инспекцијских надзора и других извора. 

Приликом вршења инспекцијског надзора геодетска инспекција примењује следећа начела: 1) начело законитости и предвидивости, 2) начело сразмерности, 3) начело заштите права странака и остваривања јавног интереса, 4) начело помоћи странци, 5) начело делотворности и економичности поступка, 6) начело истине и слободне оцене доказа.

Превентивно деловање према надзираним субјектима-геодетским организацијама које спроводи геодетска инспекција Републичког геодетског завода, од великог је значаја за савремени концепт инспекцијског надзора. Поред оних традиционалних инструмената које инспекције користе у свом раду, а које су често казненог типа, превентивним деловањем се и те како остварује циљ инспекцијског надзора.