Информације од јавног значаја


 

mail

е-пошта pp@rgz.gov.rs

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09,36/10 и 105/21) може се поднети Заводу у седишту и његовим дислоцираним ужим унутрашњим јединицама. Контак подаци који се односе на поштанску адресу, адресу за пријем електронске поште, место и време у које се захтев може поднети налазе се на интернет презентацији Завода у делу Катастри у Србији

Право на слободан приступ информацијама од јавног значаја којима располаже Завод може се остварити подношењем писаног захтева путем поште, електронском поштом или усмено на записник.

Захтев мора да садржи следеће информације:

  • назив органа власти
  • име, презиме и адресу тражиоца
  • што прецизнији опис информације која се тражи
  • начин достављања информације

Захтев може, али не мора, садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Право на приступ информацијама од јавног значаја може се остварити увидом у документ који садржи тражену информацију, издавањем копије документа, обавештењем о томе да ли орган поседује информацију и да ли је она иначе доступна.

Завод наплаћује трошкове умножавања и упућивања копије документа који садржи тражену информацију у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја ("Службени гласник РС", број 8/06).

Завод је дужан да по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја поступи без одлагања, а најкасније у року 15 дана, а за одређене информације у року од 48 сати, односно 40 дана.

Завод је обавезан да тражиоца информације обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су наведени у Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

О жалби одлучује Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. Против решења и закључка Повереника може се покренути управни спор.

Подносилац захтева има право жалбе против решења Завода, као и у случају да Завод не удовољи захтеву, нити донесе решење којим се захтев одбија. Подносилац захтева има право жалбе на решење којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.

Детаљније информација о садржини, обиму и начину остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја могу се наћи у Информатору о раду.