alt

Директор

Мр Борко Драшковић

дипл. геод. инж.

phone

0700 500 500

Одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 23. 7. 2015. године, дипл. геод. инж. Борко Драшковић постављен је за в. д. директора Републичког геодетског завода, а одлуком Владе Републике Србије на седници одржаној 08.12.2017. године, дипл. геод. инж. Борко Драшковић постављен је за директора Републичког геодетског завода. Влада Републике Србије је, на седници одржаној 25. новембра 2022. године, донела решење да на место директора Републичког геодетског завода поново постави мр Борка Драшковића, на период од 5 година, почев од 9. децембра 2022. године.

Републички геодетски завод је посебна организација која врши стручне и послове државне управе који се односе на државни премер, катастар непокретности, катастар водова, основне геодетске радове, адресни регистар, топографско-картографску делатност, процену вредности непокретности, геодетско-катастарски информациони систем, НИГП и геодетске радове у инжењерско-техничким областима.