alt

Начелник Одељења за финансије и контролу

Ана Мијовић

дипл. економиста

phone

0700 500 500

Организационе јединице одељења:

 • Одсек за буџет и рачуноводство;
 • Одсек за обрачун;
 • Одсек за интерну контролу и наплату јавних прихода;

 

У Одељењу се обављају послови

 • припреме буџета за раздео Републичког геодетског завода;
 • финансијског планирања и извршења буџета;
 • састављања предрачуна прихода и расхода, извршења расхода преко трезора и израда периодичних извештаја о извршењу расхода буџета;
 • сачињавање, исплата и контрола рачуноводствених исправа као и њихово књижење;
 • наџора финансијско-материјалног пословања унутрашњих јединица у седишту и ван седишта Завода;
 • израде финансијских планова и праћење њихове реализације;
 • обрачуна зарада и других личних примања запослених, обрачун и исплата уговора о привремено повременим пословима и обрачун и исплата уговора о делу;
 • обрачун накнада трошкова запослених на терет трошкова пословања, обрачуна трошкова дневница за службена путовања;
 • извршење расхода на терет буџетских прихода, извршења расхода пословања на терет прихода од изворних активности;
 • благовремене наплате прихода даном реализације;
 • извршења расхода служби за катастар непокретности;
 • дефинисања процедура и прописивања заједничких критеријума за организацију и поступак вршења интерне контроле;
 • праћење реализације наплате јавних прихода, предузимање мере за наплату у складу са прописима и обавља послове принудне наплате;
 • анализа и праћење реализацију наплате јавних прихода и предузимање мера за покретање принудне наплате и израда извештаја;
 • вршења контроле економичности, ефикасности и економске сврсисходности и поштовања прописаних процедура трезора по захтевима за извршење расхода;
 • контрола и праћење извршења поступка принудне наплате као и предлагање покретања поступка принудне наплате и израда извештаја;
 • праћење методолошких и других упутстава ради јединственог поступања Служби за катастар непокретности у сегменту везаном за наплату РАТ;
 • израда извештаја, анализа и информацију у циљу утврђивања тачног чињеничног стања и правног основа у поступку принудне наплате;
 • учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога поџаконских аката из делокруга Одељења;
 • учешћа у изради средњорочног програма радова Завода;
 • израде плана рада Одељења и праћења његове реализације.