alt

Начелник Одељења људских ресурса

Ивана Лаловић

дипл. правник

Организационе јединице сектора:

 • Одсек за радно-правне односе;
 • Одсек за развој и управљање људским ресурсима;

У Сектору се обављају послови

 • обезбеђивања и остваривање права запослених на раду и по основу рада;
 • израда извештаја, анализа и других потребних евиденција са подацима о запосленима;
 • старање о персоналним досијеима запослених;
 • припрема изјашњења и документације за потребе вођења радних спорова;
 • праћење прописа из своје надлежности;
 • давање стручних мишљења у вези са применом прописа из области радних односа;
 • праћење, анализирање и предлагање мера за рационалније и ефикасније обављање
  послова у Заводу;
 • израде предлога програма стручног усавршавања и оспособљавања и увођења у посао запослених;
 • управљање људским ресурсима према стратегији и постављеним циљевима;
 • израда планова, програма рада и анализа реализације;
 • формирање јединствене евиденције о запосленима;
 • израда и ажурирање интерне документације;
 • успостављање система праћења учинка и оцене рада запослених;
 • старање о правилном спровођењу поступка вредновања радне успешности и спровођењу конкурсних поступака у Заводу;
 • припремање и пружање стручне помоћи у изради акта о унутрашњем уређењу и
  систематизацији радних места у Заводу;
 • праћење флуктуације, мотивације и апсентизма запослених и израда потребних анализа;
 • успостављање развоја кадрова, планирање каријере;
 • израда процедура рада, праћење имплементације процедура;
 • праћење потреба за стручним усавршавањем и одржавањем интерних тренинга и обука;
 • припрема аката за потребе вођења дисциплинских поступка;
 • стимулативне мере;
 • планирање запошљавања, реализација регрутације и селекције према опису посла;
 • предлагање мера за унапређење процеса рада користећи људске ресурсе.