ПРОЦЕНА СТАЊА И РИЗИКА У РАДУ ГЕОДЕТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Анализом категоризације професионалних корисника према успешности у периоду од 10.07.2021. до 31.12.2021. године, а на основу превентивног деловања инспекцијског надзора над радом надзираних субјеката, констатовано је да је значајан број Геодетских организација поспешио своје пословање, у односу на резултате анализе из периода од 01.01.2020. до 10.07.2021. године, те сада у том делу поступа у складу са чланом 18. Закона о државном премеру и катастру.

Поред тога, утврђено је да се за одређени број геодетских организација у поступку прегледа поднетих захтева и даље доноси значајан број записника о извршеном прегледу елаборатa геодетских радова, од стране СКН и Одељења за катастар водова.

/content/Vesti/2022/01/Dalibor tabela 10.7.2021-21.12.kor.png

У наведеној табели трећа колона представља укупан број поднетих захтева у горе наведеном периоду, четврта колона представља укупан број записника док је у петој колони изведен процентуални однос треће и четврте колоне. 

Инспекцијски надзор се заснива на процени ризика који према степену може бити незнатан, низак, средњи, висок и критичан. У табели која следи приказане су Геодетске организације са највећим степеном ризика, посматрајући горе наведену анализу.

У наредном периоду РГЗ – Одсек за инспекцијски надзор, предузеће активности прописане Законом о инспекцијском надзору.

Табеле за претходне периоде можете видети ОВДЕ.