РАЗМЕНА КАТАСТАРСКИХ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ПРИШТИНЕ И БЕОГРАДА

Процес дијалога између Београда и Приштине, у коме посредује Европска унија је започет на основу Резолуције Генералне скупштине Уједињених нација А/РРЕС/64/298, од 9. септембра 2010. године. 2. септембра 2011. године у Бриселу, представници Београда и Приштине су уз посредовање Европске уније постигли споразум о Катастарским евиденцијама . На основу овога је Влада Републике Србије донела уредбу којом се горе наведени споразум омогућава и прописује начин обраде катастарских података за Косово*. Ови документи се чувају на локацијама у јужној Србији (већином у Крушевцу).

Горе наведена уредба уређује начин обраде података из катастарског операта, које се тренутно чувају у Србији а покривају Косово*. Поступак обухвата скенирање и електронско прикупљање података који се, према подацима РГЗ-а, састоје од око 12 милиона страница (од чега је 10 – 20 % у повезу), око 138.000 страница скица или фото-скица и 7.400 листова плана. Договорено је да би скенирање требало радити у боји, помоћу опреме за скенирање високе резолуције. На састанку Групе за имплементацију у Бриселу, 21. октобра 2011. године, постигнут је договор у вези са спровођењем Споразума о катастарским евиденцијама из дијалога од 2. септембра 2011. године, према коме ће се електронске копије достављати ЕУСР-у.

На каснијим састанцима и дискусијама, потврђено је да ће локација за спровођење скенирања бити Београд („Грмеч“), а просторије су већ биле идентификоване. Дигитални архив (ДА) има планиране послове у дугом року (за наредних пет година) на скенирању документације РГЗ-а, па ова централна јединица за скенирање није довољна за скенирање документације са Косова* уз документацију РГЗ-а. Са друге стране, ова акција ће значајно унапредити могућности и потенцијале РГЗ-а за скенирање, чиме ће подржати успостављање адекватног Дигиталног архива. Према томе, ово се сматра изузетно одрживом акцијом, од великог значаја за успостављање националних капацитета за скенирање аналогне документације, за државне институције.

Косовске* власти припремају законску регулативу којом ће се омогућити поређење и, по потреби, механизам за жалбе. Техничка агенција која је идентификована за спровођење овог поступка ће бити „ЕУ-изована“ Агенција за непокретности Косова*, која ће поредити све копије оригинала катастарских евиденција приватног власништва до 1999. године са обновљеним катастром Косова*. Предмети код којих поређење укаже да подаци нису исти прелазе на механизам арбитраже. Овај механизам ће доносити коначну одлуку о томе која је катастарска евиденција тачна.

Механизам одлучивања у првом степену ће спроводити Комисија, коју че сачињавати међународни еспекти за катастар и стварна права. Већину експерата ће именовати ЕУСР, узимајући у обзир интересе свих заједница.

Врховни суд Косова ће бити други, апелациони степен овог механизма одлучивања. Одлуке Врховног суда Косова ће доносити панел, у коме ће већину чинити међународни судије, а одлуке ће бити коначне и правоснажне, без могућности жалбе.

Одлуке које су донете кроз овај механизам одлучивања ће се достављати свим заинтересованим странама. Агенција за катастар Косова ће спровести коначну одлуку донету у оквиру механизма одлучивања спровођењем неопходних промена у катастру Косова.

Резултати овог поступка ће подстаћи успешно придржавање споразума из Дијалога Приштине и Београда, да се „... уложе сви напори на успостављању у потпуности поузданог катастра на Косову“.

Ова Акција се састоји од спровођења 4 процеса, који ће се у даљем тексту називати „Компоненте“:

 1. Управљање акцијом – Компонента 1;
 2. Инсталирање система за скенирање – Компонента 2;
 3. Обука – Компонента 3;
 4. Скенирање и испорука – Компонента 4.

Општи циљ акције је пружање доприноса бољем спровођењу принципа правне сигурности на територији Косова*, нарочито у вези са стварним правима и осталим питањима у вези са катастром. Ова Акција би требало да унапреди гарантовање права над непокретностима на Косову* за све грађане и правне субјекте, обезбеђивањем неопходних података и доказа о власништву у правним поступцима који се тичу признавања стварних права. Такође ће представљати корак напред у процесима Европских интеграција и шансама Републике Србије и Косова*.

Специфични циљ је скенирање целокупне аналогне катастарске документације која се односи на Косово*, која је у поседу Републичког геодетског завода (РГЗ) Републике Србије, имајући у виду успешан завршетак и спровођење преговора/дијалога између Београда и Приштине на високом нивоу. Ова акција ће истовремено унапредити могућности и потенцијале РГЗ-а за скенирање целокупне аналогне документације која је у његовом поседу, чиме ће подржати успостављање одговарајућег Дигиталног архива. Према томе, ово се сматра веома одрживом акцијом, од великог значаја за успостављање националних ресурса за скенирање аналогне документације за све државне институције.

Основни резултати који ће бити постигнути спровођењем Акције су у складу са четири кључне компоненте Акције:

 • Припрема организационих, техничких и управљачких аспектата Акције, успостављене структуре експерата за подршку и успешно спровођење кључних тендера;
 • Спровођење прилагођавања софтвера и успешно инсталирање опреме;
 • Спровођење свих нивоа обуке, у складу са шемом обуке и успешно спровођење тестирања у реалном окружењу;
 • Скенирање и испорука ЕУСР-у целокупне катастарске документације за Косово*, у складу са споразумом у оквиру техничког дијалога између Београда и Приштине.

Основни излази Акције:

 • Скенирање свих катастарских докумената;
 • Метаподаци за скениране документе.

Циљне групе Акције су:

 • Становништво које живи на територији Косова*, као и интерно расељена лица (ИРЛ) и друга физичка и правна лица која имају законит интерес за разјашњавање стварних права на територији Косова*;
 • Геодетске институције, Дирекције за имовину, правосудни систем и институције државне управе и Републике Србије и Косова*, итд;

Потреба за акцијом се образлаже на следећи начин:

 • Институције Косова* које су надлежне за питања непокретности имају потребу за документацијом, која је у оквиру ове акције, за успостављање адекватног катастарског система.
 • Потребе различитих циљних група становништва на или пореклом са Косова*, ради успостављања стварних права на Косову*.
 • Неопходност испуњавања споразума који су постигнути током дијалога између Београда и Приштине, у коме је посредовала ЕУ.

Као подршку наведеном, треба поменути да је потреба за тачним, детаљним и ажурним подацима назначена као приоритет од стране разних међународних и националних организација и споразума:

 • Закон и поступак о непокретностима Европске уније
 • Устав Републике Србије

Услед сложености поступка и специјализације операција, након наративног описа Акције за сваку компоненту, активности су такође приказане сумарно, како би читалац могао адекватно разумети целокупан поступак.

Управљање Акцијом

Ово се односи на прву Компоненту која је предвиђена у оквиру буџета Акције, а која се конкретно односи на почетне кораке од организационог значаја за лансирање акције у строгом смислу, као и на управљање елементима од значаја током читавог трајања спровођења Акције.

Активности у оквиру ове Компоненте су дефинисани за два тима:

 • Пројектни тим – заснива се на Основном пројектном тиму РГЗ-а из претходних пројеката, уз додатне чланове тима, имајући у виду комплексност и захтеве Акције. Пројектни тим се састоји од запослених РГЗ-а и поседује компетенције и техничке вештине за извршавање послова у оквиру Акције. Целокупна организација Акције је у складу са компетенцијама и праксом РГЗ-а, а координираће је и спроводити Пројектни тим, уз подршку Административног тима;
 • Административни тим – заснива се на ангажованим експертима, са високим компетенцијама и вештинама у области администрације/управљања пројектом: израда тендерске документације за набавку опреме, спровођење избора запослених, управљање финансијама и извештавање, као и остали послови, у складу са потребама Акције. Административни тим је задужен за спровођење Акције у складу са оквиром Акције само у административном сегменту, а не и за техничке аспекте, који су у надлежности Основног пројектног тима.

У овој компоненти, прелиминарну активност представљају Грађевински радови, који обухватају неколико побољшања постојећег објекта, у коме ће се инсталирати производна линија. Планирано је да се ова побољшања усмере на додатне електричне инсталације, побољшања система грејања и хлађења (повећање постојећег капацитета), додатне подне облоге и реконструкцију ентеријера формирањем нових канцеларија, постављањем додатне расвете, изградњом потребних производних капацитета (теретни лифт) и складишног простора. Детаљан план ће бити достављен ДЕУ у Београду, на посебно усвајање.

Европска Унија
European Union
Назив пројекта: Размена катастарских података између Београда и Приштине
Вредност пројекта: 2.999.661 евра
Планирано време имплементације пројекта: 2 године
Очекивани ефекти реализације: Кључни циљ пројекта је скенирање целокупне катастарске документације у аналогној форми која се односи на Косово и Метохију, а која је у поседу РГЗ-а, са циљем подршке унапређењу дијалога између Београда и Приштине.
Трајање пројекта: 27. август 2013. - 27.августа 2015.