Global Mapping (пројекат затворен - март 2017.)
Размена катастарских података између Приштине и Београда (пројекат затворен - август 2015.)
INSPIRATION –Инфраструктура геопросторних података у земљама Западног Балкана (пројекат затворен – децембар 2013.)
IGIS (пројекат затворен – 2013.)
IMPULS пројекат (пројекат затворен – јул 2012.)
Изградња капацитета (пројекат затворен – фебруар 2012.)
Развој капацитета за израду Основне државне карте у Републици Србији (пројекат затворен – децембар 2011.)
Географске информације за развој и ЕУ интеграције (пројекат затворен – 2012.)
Statens Kartverk Twinning пројекат (пројекат затворен – фебруар 2011.)
CARDS пројекат (пројекат затворен – децембар 2010.)
Управљање земљиштем / Катастар у Србији (пројекат затворен – јун 2009.)
Јапански грант (пројекат затворен – новембар 2004.)
Методологија вредновања непокретности

 

 
Финансијер пројекта
Назив пројекта
Вредност
Период
Тип финансирања
1 Француска Методологија вредновања непокретности € 470,000 1 година Донација
2 Јапан Постављење смерница, правци развоја $ 382,400 2003 – 2004 Донација
3 Савезна Република Немачка Управљање земљиштем / Катастар у Србији (I фаза)
(II фаза)
(III фаза)
€ 2,000,000 2003 – 2004
2005
2006 - 2009
Донација
4 Европска Унија CARDS ПРОГРАМ
Израда дигиталних ортофото планова, партнерски-Тwinning програм, набавка фотограметријске опреме
€ 9,000,000 2005 - 2010 Twinning
5 Краљевина Норвешка РГЗ – Statens Kartverk Twinning пројекат I фаза
II фаза
III фаза
€ 900,000
€ 600,000
€ 750,000
2005
2006
2008 - 2011
Twinning
6 Јапан Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији € 1,500,000 2009 - 2011 Twinning
7 Краљевина Шведска Изградња капацитета у Републичком геодетском заводу € 1,200,000 2010 - 2012 Донација
8 Француска Национална инфраструктура просторних података и центар за даљинску детекцију за РС – ИГИС € 16,243,000 2010 – 2015 Кредит
9 Краљевина Норвешка Географске информације за развој и ЕУ интеграције € 370,000 2011 - 2012 Twinning
10 Европска Унија INSPIRATION – Spatial Data Infrastructure in the Western Balkans € 1,438,842 2012 - 2013 ИПА
11 Европска Унија Размена катастарских података између Београда и Приштине € 2,999,661 2013 – 2015 ИПА
12 Краљевина Шведска ИМПУЛС пројекат (регионална сарадња) € 4,203,416 2014 – 2018 Донација
13 Краљевина Шведска Унапређење Инвестиционе Климе у Републици Србији (Регистар Инвестиционих Локација) € 2,000,000 2019 – 2022 Донација
 • Методологија вредновања непокретности

  Очекивани ефекти реализације: Сагледавање целокупне проблематике, прикупљање искуства из Француске, сагледавање законских решења за потребе израде Нацрта новог закона о масовној процени вредности непокретности.

 • Постављање смерница, правци развоја

  Очекивани ефекти реализације: Постављање смерница, правци развоја

 • Управљање земљиштем / Катастар у Србији

  Очекивани ефекти реализације: Унапређење процеса и повећање ефикасности управљања земљиштем. GTZ - The Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

 • CARDS ПРОГРАМ - Израда дигиталних ортофото планова, партнерски-Twinning програм, набавка фотограметријске опреме

  Очекивани ефекти реализације: Територија Републике Србије по први пут покривена дигиталним ортофото подлогама које могу користити: за ажурирање постојећег премера, за израду основне државне карте, као основа за ГИС, за потребе НСДИ, за урбанистичка и друга пројектовања и планирања итд. (ОРТОФОТО пројекат) Обучени кадрови Републичког геодетског завода у области дигиталне фотограметрије (Twinning програм) Набављене дигиталне фотограметријске станице и имплементирана нова технологија израде дигиталног ортофотоа у Републичком геодетском заводу (Пројекат набавке опреме)

 • РГЗ – Statens Kartverk Twinning projekat

  Очекивани ефекти реализације: Норвешка подршка обезбеђује ефикасан и квалитетан Скен центар за потребе испуњења планова за израду Катастра непокретности Успостављање Дигиталног архива који добро функционише, који ће бити подржан са опремом за превођења и безбедно складиштење документације на папиру, као и складиштење података израђених у Скен центру Унапређење капацитета Завода за активно учешће у европским интеграцијама и хармонизацији пружања услуга геодетских и географских информација, кроз израду геопортала и подршка у припреми српске стратегије националне инфраструктуре просторних података у складу са ИНСПИРЕ Реализацијом ових циљева просторне информације које обезбеђује Завод и остали партнери у пројекту биће доступне широком спектру корисника у складу са међународним стандардима.

 • Развој капацитета за израду дигиталне основне државне карте у Републици Србији

  Очекивани ефекти реализације: Прописи неопходни за израду, ажурирање и дистрибуцију дигиталне основне државне карте (ДОДК); Успостављање пуне функционалности система за израду и ажурирање ДОДК; Израда и спровођење програма техничких обука.

 • Изградња капацитета у Републичком геодетском заводу

  Очекивани резултат реализације: Побољшање и континуитет у изградњи капацитета и компетентности РГЗ-а како би остварио свој развојни циљ. Опис пројекта: Пројекат представља Фазу III пројекта „Изградња капацитета у Србији: Катастар непокретности и упис права“ који финансира Шведска агенција за међународни развој и сарадњу (СИДА). Циљ појекта је одржавање резултата постигнутих током Фазе I и II пројекта за изградњу капацитета. Lantmäteriet (Шведска управа за картографију, катастар и упис земљишта) обезбедиће техничку помоћ Републичком геодетском заводу током реализације пројекта. У складу с циљем Владе да Република Србија постане држава чланица Европске уније, пројекат и предлог подршке у битним тачкама разматрају директиве Европске уније везане за управљање земљиштем. Најважнији циљ који се тиче управљања земљиштем у Србији је допринос одрживом економском развоју и смањење сиромаштва, побољшано управљање заштитом животне средине, обезбеђена права на некретнинама и одрживо тржиште некретнина кроз ефикасно управљање земљиштем. У оквиру тога Пројекат изградње капацитета далје ће да унапреди и потпомогне управљање земљиштем у Републици Србији. Сврха подршке од стране Lantmäteriet-а је да ојача и потпомогне изградњу капацитета и компетентности Републичког геодетског завода у сврху остваривања развојног циља, и постизања очекиваних резултата и исхода планираних пројеката. Имајући у виду приоритете Владе, циљеве пројекта и пружања подршке, као и потребе интересних група и клијената у оквиру управљања земљиштем у Србији, Пројекат изградње капацитета је започет уз следеће потпројекте: АГРОС, развој; Хипотекарни систем; развој и реализација; Развој концепта масовне процене; Развој концепта осигурања квалитета и контроле квалитета; Систем дигиталног архива, развој и реализација; Развој интранета. Интересне групе заинтересоване за системе и концепте Пројекта изградње капацитета су многобројне и укључују министарства, пореску управу, банке и приватне геодетске фирме.

 • ИГИС

  Очекивани ефекти реализације: Циљ програма био је успостављање капацитета у Србији за обезбеђење геоинформација и високо технолошких компоненти са потпуном подршком и трансфером знања од стране Француског конзорцијума. Прво у Француској а после у Београду, тим стручњака у области геоинформација обезбедио је српском особљу подршку за развој вештина за имплементацију решења у потпуности према најмодернијим технологијама. ИГИС пројекат укључио је пренос српским стручњацима најновијих знања и експертизе, тако да су унапређени и ојачани национални капацитети за прикупљање и примену геоинформација.

 • Географске информације за развој и ЕУ интеграције

  Очекивани ефекти реализације: Општи циљ је да Србија, до завршетка овог пројекта, успостави адекватно организовану националну инфраструктуру за просторне податке са функционалним геопорталом у складу са ИНСПИРЕ директивом, као и да РГЗ заједно са интересним групама стекне одговарајућа знања и алате како би се и даље одржавала и развијала инфраструктура без спољне подршке. Стицање адекватних знања и развој капацитета од стране Републичког геодетског завода у циљу преузимања водеће улоге у изради техничких стандарда као и у другим релевантним областима неопходним за оперативан НСДИ у Србији. Успостављање правила, стандарда, споразума и организационог модела за сарадњу између произвођача просторних података неопходних за оперативан НСДИ. Успостављање функционалних сервиса за претрагу, преузимање и комбиновање географских података од различитих произвођача података и из различитих база података. Оперативност националног геопортала у склопу РГЗ-а са функционалностима дефинисаним ИНСПИРЕ директивом. Стицање капацитета и вештина од стране РГЗ-а у циљу даљег самосталног одржавања и развијања НСДИ у Србији.

 • INSPIRATION – Spatial Data Infrastructure in the Western Balkans

  (Инфраструкура просторних података у земљама Западног Балкана - ИПА Пројекат) Очекивани ефекти реализације: Промоција Инфраструктуре просторних података (СДИ) и координација даљег развоја инфраструктуре у земљама Западног Балкана. Подршка корисницима пројекта у испуњењу захтева из ИНСПИРЕ директиве. Пројекат је фокусиран на 3 основне компоненте – анализа институционалног и правног оквира, изградња капацитета и трансфер знања и подизање свести и комуникација. Примарни корисници пројекта су Националне картографске и катастарске агенције (заводи) земаља Западног Балкана.

 • Размена катастарских података између Београда и Приштине

  Очекивани ефекти реализације: Кључни циљ пројекта је скенирање целокупне катастарске документације у аналогној форми која се односи на Косово и Метохију, а која је у поседу РГЗ-а, са циљем подршке унапређењу дијалога између Београда и Приштине.

 • ИМПУЛС пројекат

  Очекивани ефекти реализације: Пројекат има за циљ да пружи подршку националним катастарско и картографским институцијама Западног Балкана да своје пословање прилагоде ИНСПИРЕ директиви ЕУ, која прописује како би земља требало да организује своју Националну инфраструктуру геопросторних података (НИГП). Пројекат ће обезбедити основе за постизање техничке интероперабилности, начина на који би институције требало да дистрибуирају геоподатке у електронском формату путем сервиса и како би требало да геоподатке деле са другим јавним институцијама, као и са другим земљама.

 • Унапређење Инвестиционе Климе у Републици Србији (Регистар Инвестиционих Локација)

  Очекивани ефекти реализације: Основни циљ пројекта је подстицање Инвестиција које доносе капитал и савремене технологије, који су предуслов за развој земље у транзицији као што је Република Србија, кроз пружање могућности јединицама локалне самоуправе да креирањем инвестиционих мапа и обједињавањем података релевантних за развој, кроз гео информациони систем (ГИС), квалитетније управљају ресурсима и потенцијалима у оквиру своје територије.