alt

Помоћник директора Сектора за дигиталну трансформацију

Данка Гарић

струк. инж. геод. - специјалиста

phone

0700 500 500

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за информатичку подршку

 • Одсек за информатичку подршку унутрашњим једницама;
 • Одсек за хелп деск.

2) Одељење за серверску инфраструктуру;

 • Одсек за системску подршку;
 • Одсек за комуникационе технологије.

3) Одељење за геодетски катастарски информациони систем;

 • Одсек за информациони систем дигиталног геодетског
  плана;
 • Одсек за информациони систем катастра водова;
 • Одсек за информациони систем катастра непокретности и
  катастра земљишта.

4) Одељење за адресни регистар;

 • Одсек за ажурирање података адресног регистра;
 • Одсек за имплементацију и подршку ИС адресног регистра.

5) Одељење за развој и примену информационих технологија;

 • Одсек за пројектовање и развој информационих система;
 • Одсек за развој сервиса и wеб технологије.

6) Одељење за унапређење квалитета података катастра непокретности и инфраструктуре;

 • Одсек за анализу и праћење унапређења квалитета података катастра непокретности и инфраструктуре;
 • Одсек за реализацију послова на унапређењу квалитета података катастра непокретности и инфраструктуре.

У Сектору се обављају послови

 • развој, пројектовање и реализацију информационо-комуникационих технологија (ИКТ) за потребе Завода;
 • израду и имплементацију ИКТ стратегије;
 • подршку имплементацији и одржавању геодетскокатастарског информационог система према дефинисаним принципима;
 • идентификација, анализа и систематизација проблема и ризика у имплементацији и примени апликација и учешће у њиховом решавању;
 • праћење развоја ИКТ и припрема предлога за њихову примену;
 • управљање, развој и одржавање архитектуре и структуре података из надлежности Завода;
 • учешће у пројектовању информационих система (ИС) за потребе Завода;
 • дефинисање стратегије, методологије, упутстава и поступака унапређења квалитета података катастра непокретности и инфраструктуре;
 • ажурирање и унапређење квалитета података катастра непокретности и инфраструктуре;
 • контролу реализације и потврду контроле квалитета података катастра непокретности и инфраструктуре;
 • координацију са ужим унутрашњим јединицама ван седишта Завода (надлежним за одржавање података катастра непокретности и инфраструктуре) на пословима унапређења квалитета података;
 • имплементацију савремених ИКТ за администрацију података, развој и одржавање информационих система;
 • одржавање информационог система катастра непокретности;
 • генерисање и дистрибуцију извештаја по захтеву корисника из база података катастра непокретности;
 • усаглашавање са међународним стандардима и препорукама у области ИКТ и геоинформација;
 • управљање и одржавање рачунарске мреже Завода и повезивање са другим органима државне управе ради реализације пројекта е-управе;
 • одржавање WEB стране Завода;
 • развој и одржавање WEB апликација и сервиса Завода;
 • предлагање процедура за контролу квалитета и сигурности података и система као и примену усвојених процедура;
 • праћење савремених тенденција у развоју ИКТ и области геоинформација;
 • израду предлога плана набавке и спецификације за набавку рачунарске и комуникационе опреме;
 • вођење и одржавање централне базе података адресног регистра;
 • обрада управних предмета адресног регистра по службеној дужности и по захтеву странке;
 • коришћење нових технологија као што је учење на даљину и одржавање информатичких вештина државних службеника Завода ажурним;
 • креирање и уређивање базе знања о пословним процесима и апликацијама и повезивање са Helpdesk-ом;
 • ажурирање базе података о рачунарској опреми Завода;
 • директну пословну комуникацију и сарадњу са Службама за катастар непокретности у областима из делокруга Сектора;
 • учешће у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога поџаконских аката из делокруга Сектора;
 • учешће у изради средњорочног програма радова Завода;
 • израду плана рада Сектора и праћења његове реализације.