alt

Помоћник директора за катастар непокретности

Огњенка Илић

дипл. геод. инж.

phone

0700 500 500

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за координацију Служби за катастар непокретности и Одељења за катастар водова;

 • Одсек за анализу, контролу, праћење и координацију рада Служби за катастар непокретности;
 • Група за анализу, контролу, праћење и координацију рада Одељења за катастар водова;

2) Одељење за праћење и реализацију пројеката и пружање стручне помоћи Службама за катастар непокретности и Одељењима за катастар водова;

 • Одсек за праћење и реализацију пројеката у Службама за катастар непокретности и Одљењима за катастар водова;
 • Одсек за пружање стручне помоћи Службама за катастар непокретности и Одљењима за катастар водова.

3) Одељење за пружање стручне помоћи корисницима услуга Завода;

4) Одељење за унапређење квалитета геопросторних података катастра непокретности;

 • Одсек за ажурирање и исправку грешака у поступку унапређења квалитета геопросторних података;
 • Одсек за дистрибуцију података КН.

4) Службе за катастар непокретности

 • Одсек за катастар непокретности;
 • Група за послове писарнице
 • Група за катастар непокретности.
 • Податке о службама за катастар непокретности можете погледати ОВДЕ.

5) Одељења за катастар водова

 • Одсек за катастар водова;
 • Група за издавање и припрему података у бази катастра
  водова.
 • Податке о одељењима за катастар водова можете погледати ОВДЕ.

6) Група за решавање најсложенијих заосталих предмета за регион Београд;

7) Група за решавање најсложенијих заосталих предмета за регион Војводина;

8) Група за решавање најсложенијих заосталих предмета за регионе источна и јужна Србије и Аутономна покрајина Косова и Метохије;

9 )Група за решавање најсложенијих заосталих предмета за регионе Шумадија и западна Србије.

У Сектору се обављају стручни и управни послови који се односе на:

 • управљање Службама за катастар непокретности и Одељењеима за катастар водова;
 • оснивање, одржавање и обнову катастра непокретности;
 • оснивање и одржавање катастра водова;
 • унапређење квалитета дигиталних катастарских планова и планова катастра водова;
 • издавање копија катастарских планова и планова водова, преписа, извода и уверења из елабората премера и база података катастра непокретности и катастра водова;
 • припрему, контролу и издавање података премера и његовог одржавања геодетским организацијама;
 • контролу, преглед и пријем радова које обављају геодетске организације;
 • координацију, планирање, праћење и унутрашњу контролу над радом Служби за катастар непокретности;
 • праћење реализације радова на одржавању и обнови катастра непокретности и оснивању и одржавању катастра водова;
 • израду месечних, кварталних и годишњих извештаја о раду;
 • праћење пројеката од државног значаја на територији Републике Србије;
 • пружање стручне помоћи Службама за катастар непокретности;
 • сарадњу са надлежним републичким органима;
 • учешће у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешће у припреми стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • учешће у изради средњорочног програма радова Завода;
 • израду плана рада Сектора и праћење његове реализације.