alt

Помоћник директора Сектора за надзор и контролу

Саша Ђуровић

дипл. геод. инж.

phone

0700 500 500

Организационе јединице сектора:

Одељење за стручни, управни и инспекцијски надзор;

- Одсек за стручни надзор над катастром непокретности и водова;

- Одсек за управни надзор над катастром непокретности и водова;

- Одсек за инспекцијски надзор.

- Група за унутрашњу контролу над радом Служби за катастар непокретности и Одељења за катастар водова;

Одељење за стручни надзор над катастарским и комасационим премером;

- Одсек за стручни надзор и контролу из области комасационог и катастарског премера;

- Група за праћење пројеката и издавање података.

Одељење за оперативне и послове контроле катастарског, комасационог и премера државне границе;

- Одсек за оперативне и послове контроле;

- Група за државну границу.

Одсек за праћење, надзор и контролу реализације пројеката од државног значаја.

У Сектору се обављају послови

 • надзор над оснивањем и обновом катастра непокретности и водова;
 • надзор и контрола над одржавањем катастра непокретности и водова;
 • надзор над формирањем и одржавањем база података катастра непокретности и водова;
 • стављање базе података катастра непокретности у службену употребу;
 • израда решења о стављању у службену употребу базе података дигиталног катастарског плана;
 • израда решења о оснивању/обнови катастра непокретности;
 • пружање стручне помоћи унутрашњим јединицама Завода;
 • поступање по захтевима судова, полиције, тужилаштва и других државних органа и организација и давање мишљења о законитости рада других унутрашњих јединица Завода;
 • израда програма комасације, идејних и главних пројеката;
 • стручна контрола идејних пројеката;
 • техничка контрола главних пројеката;
 • инспекцијски надзор над радом геодетских организација и служби за катастар непокретности;
 • израда контролних листи за надзор над радом геодетских организација и служби за катастар непокретности;
 • припрема плана редовног надзора над радом служби за катастар непокретности;
 • припрема годишњег и месечног плана надзора над радом геодетских организација и служби за катастар непокретности;
 • припрема аката у вези са инспекцијским надзором, регистрацијом и контролом регистрације геодетских организација;
 • вођење Регистра лиценци геодетских организација и Регистра геодетских лиценци;
 • издавање геодетских лиценци;
 • израда предлога о покретању дисциплинског и прекршајног поступка;
 • давање предлога о доношењу решења о забрани извођења радова геодетској организацији и давање предлога за одузимање лиценце;
 • пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи код примене прописа запосленима у надзираним субјектима;
 • припрема расписа;
 • контрола квалитета и примене прописа у изведеним геодетским радовима из области катастарског и комасационог премера;
 • стручни надзор над извођењем геодетско-техничких радова из области катастарског и комасационог премера;
 • контрола техничке документације (главни пројекат и елаборат геодетско-техничких радова у области катастарског и комасационог премера);
 • утврђивање катастарске културе и класе земљишта у поступку одржавања катастра непокретности и стручни надзор над реализацијом радова катастарског класирања, бонитирања земљишта и комасационе процене земљишта;
 • прикупљање техничке документације и припрема одлука о промени граница катастарских општина;
 • преузимање, контрола и израда извештаја о извршеној контроли и квалитету података добијених од организационих јединица Завода надлежних за послове издавања података по захтеву јединице локалне самоуправе за потребе комасационог и катастарског премера;
 • достављање података јединицама локалне самоуправе путем дигиталних медија или сервиса;
 • израда записника о примопредаји;
 • прикупљање података о планираним пројектима комасације;
 • креирање базе података за потребе праћења пројеката комасације;
 • ажурирање података у бази на основу спроведеног стручног надзора над реализацијом комасације;
 • праћење динамике реализације пројеката комасације на основу уговора закључених између јединице локалне самоуправе и извођача геодетско-техничких радова;
 • креирање упита и израда извештаја;
 • припрема података за публиковање на геопорталу;
 • премер, обележавање и одржавање граничне линије и граничних ознака и контрола реализације радова на државним границама и израда техничке документације у складу са међудржавним споразумима;
 • успостављање и одржавање регистра државне границе;
 • контрола квалитета геодетске основе за геодетска мерења за катастарски, комасациони и премер државне границе;
 • реализација сложенијих контролних геодетских мерења извршених у поступку катастарског, комасационог и премера државне границе;
 • снимање детаља за потребе катастарског, комасационог и премера државне границе и одржавања катастра непокретности и водова;
 • праћење, надзор и контрола у поступцима у циљу реализације пројеката од државног значаја реализације пројеката од државног значаја;
 • учешће у радним групама у вези са праћењем реализације пројеката од државног значаја;
 • израда записника и извештаја;
 • припрема мишљења на предложене акте радних група формираних на нивоу Града и Републике у вези са плановима и програмима и извештавање о предузетим активностима;
 • пружање стручне помоћи у решавању првостепених предмета;
 • припрема налога/хитних мера за поступање Служби по предметима у оквиру локације пројеката од државног значаја;
 • припрема ургенција за решавање другостепених предмета у оквиру локације пројеката од државног значаја;
 • контрола, праћење и реализација обрађених предмета кроз геодетско-информациони систем ради уочавања неправилности;
 • старање о правилно спроведеном поступку унутрашње контроле над радом Служби за катастар непокретности и Одељења за катастар водова;
 • предлагање мера у циљу поједностављења и аутоматизације процедура након извршене унутрашње контроле;
 • припремање предлога за покретање дисциплинских поступака;
 • сарадња са другим организационим јединицама Завода и другим државним органима у пословима који су у делокругу рада Сектора;
 • припрема стручних основа за израду нацрта закона и предлога подзаконских аката из делокруга Сектора;
 • извештавање о раду Сектора;
 • други послови по налогу непосредног руководиоца.