alt

Помоћник директора Сектора за правне послове

Миљана Кузмановић

дипл. правник

phone

0700 500 500

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за нормативно – правне и имовинске послове;

 • Одсек за нормативно – правне послове;
 • Одсек за имовинско – правне послове;
 • Одсек за послове писарнице;

2) Одељење за другостепени поступак;

3) Одељење за јавне набавке;

 • Одсек за стручне послове јавних набавки;
 • Одсек за материјално пословање добрима.

У Сектору се обављају послови

 • израде нацрта закона и подзаконских аката из делокруга Завода;
 • давања мишљења на нацрте закона и других правних аката чији су предлагачи други органи државне управе;
 • припремања стручних мишљења и давања објашњења о примени закона и подзаконских општих аката из делокруга Завода;
 • иницирања доношења закона и подзаконских аката из делокруга Завода, као и њихових измена и допуна у циљу хармонизације са прописима Европске уније;
 • израде поднесака у судским и осталим поступцима;
 • обраде захтева за пружање услуге израде нових картографских публикација;
 • израда уговора из области картографских публикација;
 • припреме и израде одлука по жалбама изјављеним на одлуке првостепених органа у области катастра непокретности и катастра водова;
 • израда одговора на тужбе у управним споровима, као и поступање по налозима Управног суда;
 • пријема, достављања, архивирања и излучивања архивске грађе;
 • одржавања објеката и возног парка Завода;
 • јавне набавке добара, услуга и радова за потребе Завода;
 • вођења евиденција о додели уговора о јавним набавкама добара, услуга и радова;
 • складиштења;
 • ажурирања база података о, возилима, одлукама и уговорима Завода;
 • безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;
 • директне пословне комуникације и сарадње са Службама за катастар непокретности у областима из делокруга Сектора;
 • сарадња са другим ужим организационим јединицама Завода у домену рада;
 • сарадње са надлежним републичким органима;
 • давања одговора и објашњења по пријавама и притужбама физичких и правних лица;
 • учешћа у реализацији међународних и донаторских пројеката;
 • учешћа у изради средњорочног програма радова Завода;
 • израде плана рада Сектора и праћења његове реализације.