alt

Помоћник директора Сектора за развој и иновације

Дарко Вучетић

дипл. геод. инж.

phone

0700 500 500

Организационе јединице сектора:

1) Одељење за планирање и пројектно управљање;

 • Одсек за за планирање, инвестирање и иновације;
 • Одсек за стандардизацију процеса рада и правни оквир пројеката.

2) Одељење за стратешки развој;

 • Одсек за развој пословних процеса и стратешких политика,
 • Група за архитектуру система

3)Центар за управљање геопросторним подацима;

 • Одсек за Националну инфраструктуру геопросторних података;
 • Група за имплементацију и унапређење геопросторних информационих система;

4)Одељење за аналитику и израду извештаја;

 • Одсек за аналитику;
 • Одсек за праћење стратешких активности;
 • Одсек за управљање ресурсима;

5)Одељење за информисање и сарадњу;

 • Група за информисање и комуникацију;
 • Група за Кориснички сервис;
 • Група за графички и интерактивни дизајн;

6) Одељење за процену и вођење вредности;

 • Одсек за управљање регистром цена непокретности;
 • Одсек за утврђивање вредности непокретности;

 

У Сектору се обављају послови

 • праћење и примена савремених приступа за интегрално стратешко планирање, развој и управљање пословним моделом и процесима Завода;
 • праћење и примена савремених метода, алата и техника интегралног планирања и управљања развојним пројектима и програмима у Заводу;
 • праћење и координација правно-техничке и организационе имплементације нових и унапређених пословних процедура и методологија рада у Заводу;
 • планирање, организовање и координација послова годишњег и програмског планирања у Заводу;
 • праћење, оцена и извештавање о имплементацији и остварености годишњег и средњорочног плана рада Завода;
 • учешће и обављање стручних послова на изради стратешких и других развојних докумената Завода;
 • учешће у изради стручних основа за израду нацрта закона и поџаконских аката из делокруга Завода;
 • координација пројектних активности Завода кроз управљање и одржавање базе и система за управљање пројеката;
 • предлагање пројеката у складу са утврђеном методологијом управљања пројектима у Заводу;
 • евалуација и приоритизација пројектних активности у складу са стратегијом Завода и припрема релевантне пројектне документације;
 • утврђивање и имплементација организационог и техничког оквира за пројектне активности и резултате;
 • анализа и планирање мера за унапређење квалитета података и ефикасности и интегрисаности база података, сервиса и информационих система у надлежности Завода;
 • праћење усклађености активности и резултата Сектора и Завода са стратешким пројектима и циљевима Владе Републике Србије, и релевантним глобалним и иницијативама Европске уније;
 • праћење савремених приступа и стандарда у домену интеграције система за остварење предности електронске управе и информационог друштва;
 • вођење регистра процеса, и праћење и оцена успешности пословних процеса и процедура у складу са утврђеном методологијом (параметрима);
 • вођење базе пословне аналитике (за прикупљање и организацију) података за доношење управљачких одлука;
 • управљање и развој система масовне процене вредности непокретности и унапређење његових компоненти;
 • праћење и анализирање прописа и стручних докумената, међународних смерница и трендова, предлагање иновација, као и развој нових производа и услуга у областима које су у надлежности Завода;
 • предлагање, координисање и учешће у имплементацији решења за унапређење, одрживи систем прикупљања, обраде и коришћења података са тржишта непокретности;
 • учешће у изради и ажурирању модела масовне процене вредности непокретности и изради РГЗ индекса цена непокретности, као и у његовом ажурирању и публиковању;
 • учешће у имплементацији система масовне процене за потребе опорезивања непокретности;
 • израда стручних анализа и предлагање мера за побољшање квалитета података Регистра цена непокретности (РЦН);
 • одржавање и развој функционалности система Регистра цена непокретност и јавног увида у регистар цена, као и праћење реализације услуга и рада са професионалним корисницима;
 • израда и публиковање периодичних Извештаја о стању на тржишту непокретности;
 • координација успостављања система масовне процене вредности непокретности са јединицама локалне самоуправе и другим институцијама;
 • израда планова јавног информисања;
 • припрема процедуре комуникације унутар Завода и процедура о протоку информација;
 • припрема и извођење јавних и медијских саопштења у вези са активностима Завода;
 • обављање послова у изради интранета, веб странице, билтена и осталих публикација у надлежности Одељења;
 • припремање предлога за унапређење рада Корисничког сервиса на основу извршених анализа;
 • сарадња са другим организационим јединицама Завода;
 • вршење наџора над реализацијом рада Завода на основу месечних, кварталних и годишњих извештаја.