/content/images/work/2024/06/sertifikovano-pecat-4x.png 

МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАТИ

Републички геодетски завод је институција која је у децембру 2023. године успешно испунила захтеве међународних стандарда (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701), стекла сертификате, чиме је потврђена опредељеност највишег руководства институције и запослених, за примену, одржавање и стално унапређење пословног система у односу на захтеве стандарда, са основним циљем да се у континуитету испуњавају захтеви заинтересованих страна.

У претходних годину дана, РГЗ је покренуо важан пројекат стандардизације и увођење ISO система менаџмента у своје пословање, у складу са следећим међународним и српским стандардима:

  • ISO/IEC 27001 Систем менаџмента безбедношћу информација (ISMS)

                                                       /content/images/work/2024/06/sertifikovano pecat27001.svg

  • ISO/IEC 27701 Систем менаџмента информацијама о приватности (PIMS)

                                                       /content/images/work/2023/ISO standardi - 3.PNG

  • ISO 9001 Систем менаџмента квалитетом (QMS)

                                                       /content/images/work/2023/ISO standardi - 1.PNG

  • ISO 37001 Систем менаџмента против мита

                                                       /content/images/work/2024/06/sertifikovano pecat 37001.svg

ISO 27001 је међународни стандард који се односи на успостављање система управљања безбедношћу информација (ISMS) и на примену захтева Закона о информационој безбедности Републике Србије. Стандард поседује захтеве који морају да се задовоље у вези са различитим применама заштите информационе имовине и пословних информација у организацији. Захтеви се односе на управљање контролама информационе безбедности као што су нпр. политике информационе безбедности или процедуре и упутства за физичко-техничку безбедност организације, класификацију информација, безбедност запослених и ангажованих лица, управљање ризицима информационе безбедности, оперативно управљање и комуникацију са добављачима, контролу приступа апликацијама и мрежну безбеднист, развој и одржавање информационих система, управљање инцидентима информационе безбедности и многе друге контроле.

ISO 27701 је међународни стандард који утврђује захтеве и пружа упутство за успостављање, примену, одржавање и континуирано побољшавање система за управљање информацијама о приватности (PIMS) у форми проширења постојећег стандарда за безбедност информација ISO/IEC 27001. Стандард је компатибилан са Општом уредном о заштити података (General Data Protection Regulation – GDPR) и Законом о заштити података о личности Републике Србије.

ISO 9001 је међународни стандард који садржи захтеве за систем управљања квалитетом (QMS) у пословној организацији које она мора да испуни да би усагласила своје пословање и стекла услове за међународну сертификацију. Систем квалитета је управљачки систем, којим се доводи до остварења постављених циљева у погледу квалитета пословања и пружања услуга. Овај систем чине организациона структура, одговорност субјеката у организацији, процеси и ресурси потребни за управљање системом.

У јуну 2024. године Републички геодетски завод је успешно испунио и захтеве међународног стандарда ISO 37001 – систем менаџмента против мита.

ISO 37001 је међународно стандард који спречава и открива ризик од мита везаних за било какво нуђење, обећање, давање, прихватање или тражење неосноване предности било које вредности (финансијске или нефинансијске), директно или индиректно, уз повреде позитивних прописа, у виду подстицаја или награда за запосленог или пословног сарадника које се односе на њихова задужења и/или одговорности на начин да делују или да се уздржавају од деловања поводом својих задужења.

Увођењем ISO стандарда, Републички геодетски завод жели да ојача своју позицију и значај на националном и међународном тржишту, дугорочно ојача међународну сарадњу и да континуирано усклађује своје пословање са позитивним прописима Републике Србије и међународним стандардима.