УЧЕШЋЕ ЗАВОДА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА

Плански документ јесте акт којим учесник у планском систему поставља циљеве, утврђује приоритете јавних политика, односно планира мере и активности за њихово достизање, у оквирима својих надлежности и у вези са својим функционисањем.

Јавне политике јесу правци деловања Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, у одређеним областима, ради постизања жељених циљева на нивоу друштва.

Завод је у 2023. години, било као носилац активности, било као партнер у реализацији, укључен у спровођење следећих планских докумената:

 • Акциони план за спровођење Програма Владе 2023-2026;
 • Програм економских реформи за период од 2023. до 2025. године;
 • Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године;
 • Акциони план за спровођење Програма развоја електронске управе у РС за период од 2023. до 2025. године;
 • Акциони план за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2023-2025. године.

Акциони план за спровођење Програма Владе 2023-2026

Акциони план за спровођење Програма Владе (АПСПВ) је оперативни документ Владе који се израђује у циљу ефикаснијег остваривања планираних резултата Владе. Успостављен је као инструмент помоћу ког се прати реализација Програма Владе, тако што се приоритети из Програма даље разрађује кроз приоритетне циљеве које Влада жели остварити током мандата.

У оквиру АПСПВ 2023-2026 Завод је укључен у постизању Приоритетног циља: 3.3. Унапређење услова за станоградњу, саобраћајну инфраструктуру и либерализација саобраћајног режима, у оквиру резултатата:

 • 3.3.1. Озакоњење незаконито изграђених објеката (партнер у реализацији);
 • 3.3.3. Спровођење уписа права својине на основу докумената насталих пре ступања на снагу Закона о поступку уписа у катастар непокретности и водова (конвалидација);
 • 3.3.7. Израда модела масовне процене вредности непокретности и индекса цена;
 • 3.3.8. Успостављање катастра инфраструктуре (партнер у реализацији).
АПСПВ

 

Програм економских реформи (ЕРП) за период од 2023. до 2025. године

Влада Републике Србије је у циљу је раста конкурентности пољопривредног и прехрамбеног сектора у Републици Србији препознала значај и улогу Завода и уврстила део активности из делокруга његовог рада у Програм економских реформи за период 2023-2025. године, кроз структурну реформу – Унапређење конкуретности пољопривреде. Активности Завода у оквиру ове структурне реформе односе се на дигитализацију поступка вршења стручног надзора над геодетско-техничким радовима у поступку комасације и доношење одговарајућег подзакаконског акта.

Републички секретаријат за јавне политике

 

Акциони план за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године

У оквиру Акционог плана за спровођење Стратегије за борбу против прања новца и финансирања тероризма за период 2022-2024. године, Завод је уључен у следеће активности:

 • 3.1.6. Формирање сталних ударних група за процесуирање кривичног дела прања новца без предикатног кривичног дела и од стране трећих лица у Посебним одељењима за сузбијање корупције у Вишим јавним тужилаштвима у Београду, Краљеву, Нишу и Новом Саду и Тужилаштву за организовани криминал за процесуирање професионалног прања новца (партнер у реализацији);
 • 4.4.14. Увођење ИТ решења за примену листе означених лица у релевантним институцијама (Завод је једна од институција које спроводе активност).

(https://www.apml.gov.rs/akcioni-plan)

Акциони план за спровођење Програма развоја електронске управе у РС за период од 2023. до 2025. године

Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2023. до 2025. године је документ јавне политике којим Влада планира развој електронске управе у Републици Србији за тај период. Овим програмом, развој е-управе је предвиђен тако да информациони системи, платформе, софтвери и комплетна инфраструктура коју користи јавна управа буду успостављени тако да су једнако доступни свим корисницима.

Завод је укључен у спровођење следећих активности:

 • 1.1.3.1. Успостављање и развој Геодетско-катастарског ИС (ГКИС): Развој Интегрисаног система за катастар непокретности и упис права - ИСКН;
 • 1.1.3.2. Успостављање система електронске регистрације у статусним регистрима АПР (замена ЦОРЕ система за спровођење поступка регистрације, миграција постојећих и имплементација нових регистара, интеграција са другим системима еУправе и унапређење интероперабилности) (партнер у реализацији);
 • 1.1.3.3. Унапређење система дистрибуције геопросторних података – ГеоСрбија 2.0;
 • 1.1.3.13. Успостављање и развој Геодетско-катастарског ИС (ГКИС): ИС за катастар инфраструктурних и подземних објеката (софтвер);
 • 1.1.3.14. Развој Регистра ризика од катастрофа;
 • 1.1.3.15: Успостављање и развој Геодетско-катастарског ИС (ГКИС): ИС за комасацију;
 • 1.1.3.16. Успостављање паметне инфраструктуре геопросторних података (Смарт СДИ);
 • 1.1.3.18. Успостављање и развој Геодетско-катастарског ИС (ГКИС): ИС за масовну процену вредности непокретности и утврђивање индекса цена стамбених непокретности.
Министарство државне управе и локалне самоураве

 

Акциони план за спровођење Програма за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2023-2025. године

Програм за поједностављење административних поступака и регулативе „е-ПАПИР” за период 2023-2025. године представља документ јавне политике којим се детаљније разрађују циљеви и мере утврђене усвојеним документима јавних политика у вези са оптимизацијом и дигиталном трансформацијом административних поступака који се односе на привреду и грађане, на републичком, покрајинском и локалном нивоу.

У оквиру мере: 1.1.2: Оптимизација административних поступака за привреду и грађане, Завод је укључен у спровођење следећих активности:

 • 1.1.2.523. Оптимизација поступка издавања лиценце за рад геодетске организације;
 • 1.1.2.524. Оптимизација поступка измене лиценце за рад геодетске организације;
 • 1.1.2.525. Оптимизација поступка геодетска лиценца и печат;
 • 1.1.2.526. Оптимизација поступка престанка важења лиценце за рад геодетске организације;
 • 1.1.2.527. Оптимизација поступка давања овлашћења за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера;

У оквиру мере: 1.1.3: Дигитализација административних поступака, Завод је укључен у спровођење следећих активности:

 • 1.1.3.733. Дигитализација поступка издавања лиценце за рад геодетске организације;
 • 1.1.3.734. Дигитализација поступка измене лиценце за рад геодетске организације;
 • 1.1.3.735. Дигитализација поступка геодетска лиценца и печат;
 • 1.1.3.736. Дигитализација поступка престанка важења лиценце за рад геодетске организације;
 • 1.1.3.737. Дигитализација поступка овлашћење за снимање из ваздушног простора територије Републике Србије за потребе државног премера.
Републички секретаријат за јавне политике

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

Средњорочни план јесте свеобухватан плански документ који се доноси за период од три године и који омогућава повезивање јавних политика са средњорочним оквиром расхода.

Средњорочни план се израђује на основу важећих докумената јавних политика, уз уважавање приоритетних циљева Владе, расположивих капацитета и ресурса, као и промена фактичке ситуације у односу на време када су ти документи јавних политика донети.

Датотеке за преузимање:

Средњерочни план Републичког геодетског завода за период од 2022. до 2024. године
Извештај о спровођењу Средњорочног плана 2021-2023 за 2021. годину.