EUROGEOGRAPHICS

Eurogeographics је независна непрофитна организација која окупља националне институције задужене за картографију, катастар и регистрацију земљишта у Европи, које своје активности и чланство у овој организацији базирају на заједничком уверењу да модерно друштво захтева поуздане геопросторне податке и услуге чији су извор управо ове институције.

Формирана 2001. године, ова организација данас броји више од 60 чланица из 46 земаља, које чине приближно 90% званичних тела у Европи задужених за геодетска мерења, топографско картирање, катастарски премер и регистрацију земљишта.

Републички геодетски завод представља Републику Србију и учествује у активностим EuroGeographics организације од октобра 2004. године. Учествујући у заједничким активностима и размењујући искуства са другим чланицама, Републички геодетски завод равноправно обезбеђује низ производа и услуга и експертизу потребну за навигацију, адекватан одговор на различите кризне ситуације, информације за поуздано и сигурно тржиште непокретности, као и информациону основу за многе одлуке и услуге државне управе, пословног сектора и грађана.

EUROGEOGRAPHICS

UN-GGIM

Основана у јулу 2011. године резолуцијом Економског и социјалног савета Уједињених нација (ECOSOC), Експертска комисија за глобалном управљању геопросторним информацијама (United Nations Global Geospatial Information Management, UN-GGIM) има за циљ успостављање глобалне агенде за развој геопросторних информација, као и промоцију значаја геопросторних информација за суочавање са главним глобалним развојним изазовима. У складу са овим циљем, UN-GGIM је посвећен обезбеђивању механизма за заједничко доношење одлука и креирању заједничких смерница за производњу, доступност и коришћење геопросторних информација унутар националних, регионалних и глобалног оквира за креирање и управљање политикама, које су од значаја за остварење 17 циљева одрживог развоја (Sustainable Development Goals, SDGs).

Ослањајући се на националне капацитете земаља чланица за остварење наведеног глобалног циља, UN-GGIM је поред Експертске комисије на глобалном нивоу иницирао и успостављање регионалних комисија експерата. Тако је Експертска комисија UN-GIMM за Европу (UN-GIMM: Europe) званично основана у октобру 2014. године, са циљем да релевантни експерти из 56 земаља, укључујући и Републички геодетски завод испред Републике Србије, чији представник је тренутно и члан Извршног одбора ове Експертске комисије, подрже остваривање глобалног циља у складу са специфичностима локалног нивоа.

Осим учешћа у раду Извршног одбора, представници Републичког геодетског завода су активни и у више Радних група UN-GIMM: Europe (као што су Радна група за интегрални оквир геопросторних информација (Integrated Geospatial Information Framework, IGIF) и Радна група за Циљеве одрживог развоја)), организованих око кључних тема или изазова за ефикасно и ефективно управљање геопросторним подацима у Европи.

С обзиром на своје надлежности, као и потребе да се истакне и боље разуме значај геопросторних информација за развој модерног друштва у Републици Србији, Републички геодетски завод се прикључио за сада малом броју Земаља чланица UN-GIMM које ће целокупну документацију о приступу и предностима развоја геопросторних информација (IGIF) превести на матерњи, српски језик.

UN-GGIM
UN-GGIM-EUROPE

UNECE

Економска комисија за Европу Уједињених нација (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) формирана је 1947. године од стране Економског и социјалног савета Уједињених нација (ECOSOC) са циљем да активно подржи и унапређује привредну сарадњу између европски земаља, као и сарадњу европских земаља са другим земљама чланицама Уједињених нација.

Осим Републике Србије, која се укључила у рад ове Комисије практично од њеног оснивања, у раду UNECE данас учествује укупно 56 земаља чланица Уједињених нација из Европе, Северне Америке и Азије, као и преко 70 међународних струковних организација и других организација из невладиног сектора.

У складу са глобално препознатим изазовима развоја у Агенди за одрживи развој до 2030. године (2030 Agenda for Sustainable Development), која је усвојена 2015. године на Самиту о одрживом развоју у Њујорку, UNECE кроз своја радна тела интензивно подстиче активности усмерене на остваривање 17 глобалних циљева одрживог развоја.

Једно од UNECE радних тела, Радна група за земљишну администрацију (Working Party on Land Administration, WPLA), у чијим активностима Републички геодетски завод активно учествује, има за циљ успостављање и развој поуздане земљишне администрације за одрживо управљање земљиштем, као кључног елемента и полазне основе за привредни и друштвени развој који неће нарушавати животну средину и постојеће ресурсе.

Тако, блиско сарађујући и размењујући искуства са представницима земљишних администрација других земаља из UNECE региона, Републички геодетски завод унапређује своје капацитете који су од виталног значаја за одговорно и транспарентно управљање земљишним у Републици Србији, као и остварење принципа добре управе (good governance) и отворене управе (open government) уопште.

UNECE

UNGEGN

Група стручњака за географска имена при Уједињеним нацијама (United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) образована је 1967. под окриљем Економског и социјалног савета Уједињених нација (ECOSOC). Као највиша организација у области топонимије, UNGEGN окупља стручњаке у областима картографије, лингвистике и сродних дисциплина, а своје послове обавља кроз активности 24 дивизије и 10 радних група.

Република Србија је део Дивизије за Источну Средњу и Југоисточну Европу (East Central and South-East Europe Division – ECSEE).

Радне групе су образоване тако да се баве одређеним топонимијским дисциплинама – управљање подацима, топонимијска терминологија, романизација, финансирање и едукација, егзоними, културно наслеђе, евалуација, имплементација и публиковање, имена држава, задаци у Африци и израда топонимијских смерница.

Радно тело Владе Републике Србије задужено за сарадњу са UNGEGN-ом је Комисија за стандардизацију географских имена којом председава представник Републичког геодетског завода. Комисију чине стручњаци из 11 државних институција Републике Србије.

UNGEGN

CLGE

Улога Савета геодета Европе (Comité de Liaison des Géomètres Européens, CLGE), који је основан 1962. године, а под садашњим именом постоји од конгреса Међународног савеза геодета (International federation of surveyors, FIG) који је одржан у Висбадену 1972. године, је да заступа и промовише интересе струке геодета у јавном и приватном сектору у Европи.

С обзиром на значај овог Савета за унапређење статуса геодета и земљишне администрације уопште и у Републици Србији, Републички геодетски завод се придружио овом Савету као редован члан у априлу 2024. године.

CLGE

INTERMAGNET

Након успешно спроведене технолошке аутоматизације и модернизације 2005. године, Геомагнетска опсерваторија Гроцка (GCK*) успостављена као део Центра за геомагнетизам и аерономију „Милутин Миланковић“ Републичког геодетског завода, добила је Сертификат о испуњености услова за пуноправно чланство у глобалној мрежи аутоматизованих геомагнетских опсерваторија за праћење магнетног поља Земље – INTERMAGNET (International Real-time Magnetic Observatory Network).

У саставу ове глобалне мреже данас се налазе 154 опсерваторије и 52 института широм света, који заједно подржавају мисију INTERMAGNET програма усмереног на успостављање организације које ће пружати правовремено конзистентне и квалитетне геомагнетне податке за све делове света, у складу са растућим потребама научних истраживања усмерених на добробит савременог друштва.

INTERMAGNET

MagNetE

На основу резултата извршених геомагнетских премера државне територије, Центар за геомагнетизам и аерономију „Милутин Миланковић" Републичког геодетског завода од 2008. године активни је члан мреже Европске асоцијације за периодична геомагнетска мерења Magnetic Network in Europe – МagNetE (European Repeat Station). На петогодишњем нивоу организују се радионице на нивоу Европе где се на основу података релевантних институција израђују геомагнетске карте за Европу. Резултати се објављују од стране институције која за наведену епоху организује радионицу.

European Repeat Station Network – Мрежа европских геомагнетских мерних станица

IAGA

Центар за геомагнетизам и аерономију "Милутин Миланковић" Републичког геодетског завода члан је Међународне асоцијација за геомагнетизам и аерономију (International Association of Geomagnetism and Aeronomy, IAGA) за истраживања у области геомагнетизма и аерономије.

Циљ мониторинга магнетског поља Земље на Геомагнетској опсерваторији Гроцка (GCK), као и на мрежи секуларних станица и мрежи тачака првог и другог реда на територији Републике Србије, је учешће и допринос Републичког геодетског завода изради глобалног модела промена геомагнетског поља у временском и просторном домену.

IAGA
IAGA DIVISION V

EPN

EPN (EUREF Permanent GNSS Network) је део IAG (International Association of Geodesy) задужен за:

  • дефинисање просторног референтног оквира Европе материјализованог кроз мрежу перманентних ГНСС станица;
  • центре који обезбеђују податке ГНСС станица;
  • регионалне и локалне аналитичке центре;
  • координационе и продукционе центре за EPN;
  • Централни биро одговоран за дневни мониторинг и управљање EPN.

Европска перманентна мрежа (EPN) представља референтну научно-истраживачку основу састављену од око 400 контуинуално оперативних GNSS станица за праћење, чије се прецизне координате срачунате на недељном нивоу, користе од стране EUREF поткомисије Међународне геодетске асоцијације (IAG) за потребе реализације и одржавања европског терестричког референтног система, ETRS89. Примарни циљ активности у оквиру EPN-а је да обезбеди хомогеност координата на територији Европе. Хомогеност координата је главни проблем због рапидног увећања количине GIS података и неопходности њихове интероперабилности и размене између европских држава. Институционално подржан од стране EuroGeographics и одобрен од Европске уније као саставни део INSPIRE директиве, овај референтни систем представља окосницу за све географске, геодетске и геодинамичке пројекте који се реализују на територији Европе, како на националном, тако и на међународном нивоу.

Број европских агенција, института и универзитета који учествују у реализацији EPN у константном су порасту, па је висока поузданост EPN мреже заснована на редундантности и униформним правилима, које гарантују квалитет како сирових ГНСС података, тако и резултујућих позиција базних станица. Поред своје кључне улоге у дефинисању ETRS89 геодетског датума, подаци из EPN мреже се такође употребљавају за широк дијапазон научних апликација као што су мониторинг деформација површинских слојева Земљине коре, праћење и моделирање нивоа светских мора и океана, предикције и слично.

Републички геодетски завод је преко свог контролног центра националне мреже GNSS CORS (Continuously Operating Reference Stations) у оквиру EPN-а успоставио Локални аналитички центар у априлу 2011. године и у њему се тренутно обрађују подаци 69 EPN CORS станица на дневном и на недељном нивоу. Истовремено се прослеђују подаци на сатном и дневном нивоу другим EPN локалним аналитичким центрима са 7 станица националне мреже GNSS CORS Републике Србије -АГРОС.

EPN

CEGRN CONSORTIUM

Централноевропска GNSS геодинамичка референтна мрежа (CEGRN) успостављена је још 1994. године у оквиру европског пројекта под називом CERGOP како би се осигурала дугорочна функционалност Централноевропске GNSS геодинамичке референтне мреже. CEGRN Конзорцијум је основан 2001. године од стране институција које су учествовале у реализацији пројекта.

Конзорцијум је надлежан за активности које се односе на рад, одржавање и развој CEGRN мреже, координира мерења, обраду података и сарадњу у различитим истраживачким темама, али представља и институционалну основу за подршку различитим програмима Европске уније.

Републички геодетски завод је члан CEGRN Конзорцијума од 2004. године и активно учествује у његовим активностима.

CEGRN CONSORTIUM