alt

Руководилац Јединице за интерну ревизију

Милица Бешлагић

Милица Бешлагић - мастер економиста

У Јединици се обављају послови

  • оперативног планирања, организовања и спровођења интерне ревизије свих унутрашњих јединица Завода, свих програма, активности и процеса у надлежности Завода, укључујући и оне финансиране средствима из донација, кредита и других извора, примењујући прописе Републике Србије, стандарде интерне ревизије, кодекс струковне етике интерних ревизора и најбољу струковну праксу;
  • испитивање и процена адекватности и ефикасности система интерне контроле;
  • испитивање тачности и поузданости рачуноводствених записа, финансијских извештаја и електронских информационих система;
  • провера пословања у складу са законским и регулаторним захтевима, прописа о пословању и спровођењу политика и процедура;
  • пружање стручних упутства и стручне помоћи из делокруга свога рада;
  • сарадња са Државном ревизорском институцијом и другим државним органима;
  • извештавања о резултатима интерне ревизије;
  • израде месечних извештаја о реализацији послова из делокруга интерне ревизије.