INSPIRATION – ИНФРАСТРУКТУРА ГЕОПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА У ЗЕМЉАМА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Европска Унија
European Union
Назив пројекта: INSPIRATION – Spatial Data Infrastructure in the Western Balkans
Инфраструкура просторних података у земљама Западног Балкана (ИПА Пројекат)
Вредност пројекта: 1.438.842 евра
Очекивани ефекти реализације:

Циљеви пројекта су:

  • Промоција Инфраструктуре просторних података (SDI) и координација даљег развоја инфраструктуре у земљама Западног Балкана
  • Подршка корисницима пројекта у испуњењу захтева из INSPIRE директиве

Пројекат је фокусиран на 3 основне компоненте – анализа институционалног и правног оквира, изградња капацитета и трансфер знања и подизање свести и комуникација.

Примарни корисници пројекта су Националне картографске и катастарске агенције (заводи) земаља Западног Балкана.

Трајање пројекта: 1. јануар 2012. – 31. децембар 2013. године
Интернет локација: www.gfa-group.de/web-archive/inspire/www.inspiration-westernbalkans.eu/