STATENS KARTVERK TWINNING ПРОЈЕКАТ
 
Краљевина Норвешка
Kingdom of Norway
Назив пројекта: РГЗ – Statens Kartverk Twinning пројекат
Вредност пројекта: 900 000 евра за 2005. – фаза I
600 000 евра за 2006. – фаза II
750 000 евра за 2008. - 2011. – фаза III
Планирано време имплементације пројекта: 5 година
Очекивани ефекти реализације:

Циљеви пројекта су:

  • Норвешка подршка обезбеђује ефикасан и квалитетан Скен центар за потребе испуњења планова за израду Катастра непокретности
  • Успостављање Дигиталног архива који добро функционише, који це бити подржан са опремом за превођења и безбедно складиштење документације на папиру, као и складиштење података израђених у Скен центру
  • Унапређење капацитета Завода за активно учешће у европским интеграцијама и хармонизацији пружања услуга геодетских и географских информација, кроз израду геопортала и подршка у припреми српске стратегије националне инфраструктуре просторних података у складу са INSPIRE

Реализацијом ових циљева просторне информације које обезбеђује Завод и остали партнери у пројекту биће доступне широком спектру корисника у складу са међународним стандардима.

Трајање пројекта: III фаза је завршена 28.02.2011.