12.12.2016.

EuroGeographics - Недељни преглед новости у политикама

2016. година – 50. Недеља

Предлог за прикупљање и коришћење статистичких података о пољопривредним газдинствима за бољу подршку бољем доношењу пољопривредних политика

Комисија је усвојила предлог Регулативе о новим, интегрисаним начинима прикупљања и коришћења статистичких података о пољопривредним газдинствима за бољу подршку доношењу политика уопште, а нарочито пољопривредних политика. Предложена оквирна Регулатива о интегрисаним пољопривредним статистикама ће унапредити анализу стања, трендова и утицаја европске пољопривреде и помоћи интервенције ЕУ у области климатских промена, политика заштите животне средине, руралног развоја и безбедности хране. Предложена оквирна Регулатива ће повећати компатибилност и кохерентност статистика ЕУ о структури европских пољопривредних газдинстава, убрзати пренос података и омогућити елегантније, флексибилније и боље усмерено прикупљање података, које смањује оптерећење пољопривредних газдинстава у ЕУ.

Децембарски пакет прекршаја: кључне одлуке

Комисија од 15 Држава чланица захтева да у потпуности транспортују нова правила ЕУ за јавне набавке и концесије, односно једну или више од три нове директивео јавним набавкама и концесијама у национално законодавство (конкретно Директиве 2014/23/ЕК, 2014/24/ЕК и 2014/25/ЕК). У питању су следеће земље: Аустрија (3 директиве), Белгија (3), Бугарска (1), Хрватска (3), Кипар (2), Естонија (3), Финска (3), Ирска (1), Латвија (3), Литванија (3), Луксембург (3), Португал (3), Словенија (1), Шпанија (3) и Шведска (3). Нова правила повећавају ефикасност и транспарентност јавних набавки у Европи, помоћу паметнијих правила и више електронских процедура. Све ДЧ су биле у обавези да објаве транспозицију нових правила о јавним набавкама до 18. априла 2016. године. 15 наведених ДЧ сада имају два месеца да обавесте Комисију о мерама које су предузеле на усклађивању националног законодавства са законодавством ЕУ.

Комисија је такође размотрила образложена мишљења Белгије, Бугарске и Ирске у вези са несаопштавањем националних мера које су предузете на транспозицији Директиве о нападима на информационе системе у национално законодавство (Директива о сајбер-криминалу ЕУ, 2013/40/ЕУ). Поред тога, након испитивања мера које су доставиле грчке и словенске власти, Комисија је одлучила да оконча поступке по прекршају против Грчке и Словеније.

Студија о власништву и доступности података

Правна студија о власништву и доступности података је, уз подршку Комисије, размотрила постојеће правне инструменте и ситуацију од утицаја на приступ правима над подацима за комерцијалне оператере. Поред свеобухватне законске регулативе ЕУ о заштити података о личности, студија је превасходно разматрала текући режим у ЕУ који утиче на доступност и власништво над подацима. Налази ове студије, коју је за Комисију извршила компанија Osborne Clarke LPP, су кључни за предстојеће саопштење Комисије на тему „Изградња европске економије података“, које ће бити објављено у јануару 2017. године.

Значај и све већа вредност података у трговини и индустрији указује на мањак кохерентности у третману података у националним законодавствима, што отежава привредним субјектима да управљају подацима на ефикасан начин. Имајући у виду да није доступна свеобухватна законска регулатива, привредни субјекти морају веома пажљиво израђивати уговоре, чак и ако дељени подаци немају везе са правима интелектуалне својине или пословном тајном, као што су подаци о индустријској производњи или подаци са сензора.