07.01.2017.

EuroGeographics - Недељни преглед новости у политикама

2017. година – 2. недеља

Акциони план е-управе 2016 – 2020 – смернице за подршку имплементацији

Ове смернице ће помоћи руководиоцима фондова ЕУ, државним управама и/или имплементаторима да обезбеде да предвиђена улагања у е-управу буду у складу са принципима и приоритетима који су дефинисани Акционим планом е-управе ЕУ 2016 – 2020 и има за циљ да послужи као катализатор за координацију напора на модернизацији јавног сектора, финансијских ресурса и пропратних мера које су доступне ДЧ у оквиру различитих програма ЕУ, као што су: CEF Telecom, ISA програм, Horizon 2020, ESI фондови и програм за правосуђе у ЕУ и предстојећи Програм подршке структуралној реформи (SRSP).

Акциони план е-управе нема наменски буџет или инструмент финансирања. Овај преглед има за циљ да објасни како се боље могу уклопити политике и финансирање у оквиру Акционог плана е-управе и који су инструменти финансирања доступни као подршка његовом спровођењу. Усмеравање свих могућих извора финансирања ка истим циљевима политика и већим синергијама међу њима ће повећати утицај подршке и допринети планираном убзавању дигиталне трансформације државних управа у ЕУ. Можете погледати комплетну верзију документа „Смернице за подршку руководиоцима фондова ЕУ, државним управама / имплементаторима“.

Изградња европске економије података – Комисија усвојила саопштење

Изградња европске економије података је део стратегије Јединственог дигиталног тржишта. Иницијатива има за циљ да подстакне најбољу могућу употребу потенцијала дигиталних података, у корист привреде и друштва. Бави се баријерама које ометају слободан проток података ради постизања јединственог европског тржишта. Европска комисија је усвојила саопштење о „Изградњи европске економије података“, са радним документом, 10. јануара 2017. године, у коме се: разматрају правила и прописи који ометају слободан проток података и дају опције за уклањање неоправданих или несразмерних ограничења у односу на локацију података и наводе правни проблеми у вези са приступом и преносом података, портабилношћу података и одговорношћу за дигиталне машински генерисане податке који се не односе на личност. Након усвајања ових докумената ће се обавити дискусија са заитересованим странама у форми јавне расправе.

Јавна расправа о изградњи европске економије података

Ова јавна расправа ће помоћи у обликовању будуће политичке агенде за европску економију података. Њени резултати ће бити основа за потенцијалну нову иницијативу Комисије за европску економију података у 2017. години. Циљ јавне расправе је прикупљање података о следећем:

  • да ли и како ограничења локализације за локалне и националне податке спречавају слободан проток података у Европи
  • да ли су и до ког степена машински генерисани подаци који се не односе на личност предмет трговине и размене
  • која је природа и јачина евентуалних баријера за приступ таквим подацима
  • који су начини за решавање ових баријера
  • промене одговорности као последица настанка Интернета ствари и роботике
  • праксе и проблеми у вези са портабилношћу, интероперабилношћу и стандардима података.

Јавна расправа траје од 10.01.2017. до 26.04.2017. године.