15.06.2016.

Eurogeographics - Недељни преглед новости у политици

2016. година – 23. Недеља

Комисија усвојила нова правила за експертске групе

Комисија је усвојила нова правила о начину избора саветодавних експертских група које пружају екстерну експертизу као помоћ у прибављању информација при доношењу политика. У складу са новим правилима, сва одељења Комисије су у обавези да бирају све чланове експертских група по основу јавних позива за подношење пријава, осим чланова који представљају Државе чланице, треће земље и ЕУ и међународна тела. Ови позиви се објављују на Регистру експертских група и морају јасно приказати критеријуме за избор, који обухватају и тражену стручност и циљне интересне групе. Ревидирана правила додатно повећавају транспарентност рада група експлицитним захтевом да одељења Комисије на располагање ставе релевантну документацију која обухвата агенде, потпуне и разумљјиве записнике и пријаве експерата. У случају када се мишљење експертске групе усваја гласањем, мањинска мишљења која су исказали експерти се по њиховој жељи такође могу објавити. Ревидирана правила значајно унапређују управљање сукобима интереса у вези са појединцима који се ангажују као физичка лица, а од којих се очекује да делују независно и у општем интересу.

Ревидирани Регистар експертских група је доступан онлајн и садржи нове захтеве у вези са транспаретношћу, чиме се обезбеђује синергија са Регистром транспарентности. Експерти који се пријаве ради заступања специфичних интереса или организација ће се бирати за чланове експертских група само уколико су регистровани у Регистру транспарентности. Овај услов ће се примењивати ретроактивно, на све чланове постојећих експертских група до краја 2016. године. Регистар експертских група ће такође бити боље организован, са новом класификацијом чланова експертских група која ће донети већу јасноћу и транспаретност. Нова категоризација ће раздвојити организације као што су предузећа, НВО и грански синдикати од јавних субјеката, који су претходно припадали истој групи. Остале подкатегорије ће се такође формирати ради бољег јавног увида и уравнотежавања интереса.

Савет – ЕУ и САД потписале „Кровни споразум“

Европска унија и Сједињене Америчке Државе су потписале такозвани „Кровни споразум“, којим се успоставља свеобухватан оквир за заштиту података на високом нивоу за сарадњу у области кривичног гоњења. Овај споразум нарочито унапређује права држављана ЕУ тиме што им се пружа једнак третман са држављанима САД-а у вези са правима пред судовима САД. „Кровни споразум“ обухвата све личне податке које размењују полиција и кривичне институције Држава чланица ЕУ и федералних институција САД-а у циљу превенције, истраге, детекције и гоњења кривичних дела, као и тероризма.

Након потписивања и пре пуне примене споразума, Европски парламент мора издати сагласност.

Online платформа eGovernment4EU (еУправа за ЕУ)

Ова online платформа је успостављена у циљу прикупљања идеја за нове акције и омогућава да сви сарађују и разматрају како унапредити услуге еУправе у ЕУ. Поред идентификованих 20 акција, могуће је додати и нове за читаво трајање Акционог плана (2016 – 2020). Ова платформа омогућава предлагање нових акција, размену идеја и пружање доприноса модернизацији државне управе (на локалном, регионалном, националном и европском нивоу).