09.05.2016.

Посета ученика Геодетско техничке школе Републичком геодетском заводу

Ученици Геодетско техничке школе из Београда посетили су Републички геодетски завод у циљу упознавања са надлежностима и делокругом рада у оквиру обављања стручне праксе.

Посета ученика Геодетско техничке школе из Београда Републичком геодетском заводу јесте реализација потписаног Споразума о сарадњи ове две институције у оквиру организовања стручне праксе.

Професор и ученици су кроз одржану презентацију упознати са делокругом рада Завода, који је дефинисан у Закону о државном премеру и катастру ("Службени гласник Републике Србије број 72/09").

Организовање стручне праксе изводи се кроз процес скенирања аналогних планова и геодетских елабората, израде база дигиталних катастарских планова и дигиталних планова катастра водова, до израде ортофотоа, дигиталног модела терена и картографских производа.

Републички геодетски завод као посебна државна организација, поред делокруга свога рада, својим знањима и искуствима у области геодетско катастарске делатноти, геоинформација и уписа права на непокретностима, учествује са научно образовним институцијама у заједничкој едукацији и образовању будућих геодетских стручњака.