21.04.2016.

Завршени радови на изради елабората катастарског класирања и бонитирања земљишта у КО Селенча

Предајом елабората катастарског класирања и бонитирања земљишта КО Селенча, општина Бач, завршени су радови на катастарском класирању и бонитирању земљишта, у складу са уговором закљученим између Републичког геодетског завода и општине Бач.

Елаборати катастарског класирања и бонитирања земљишта КО Селенча, Општина Бач, урађени су на основу лабораторијских испитивања земљишних узорака у току 2014. и 2015. године у Групи за катастарско класирање, бонитирање и комасациону процену земљишта. Узорци су узети током извођења теренских радова катастарског класирања и бонитирања земљишта, а у оквиру комасационог премера КО Селенча.

Стручни надзор, преглед и пријем елабората бонитирања урађен је у Одсеку Стручног надзора над државним премером, у току 2016. године.

Званична предаја елабората од стране Републичког геодетског завода обављена је 15. априла 2016. године у просторијама општине Бач, када је начелнику Општинске управе Бач, господину Небојши Војновићу, предат Елаборат бонитирања земљишта КО Селенча на даљу употребу