24.03.2016.

Позив консултантима за ангажовање на пројекту

Конкурс за ангажовање консултанта - Правника за решавање предмета у II степену у оквиру Real Estate Management Project-a

Република Србија / Републички геодетски завод (у даљем тексту: РГЗ) је прималац зајма од Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма употреби за плаћања консултантских услуга:

Правник за решавање предмета у II степену - 20 индивидуалних консултаната.

Дипломирани правник за решавање предмета у другом степену (у даљем тексту: Консултант) ће радити на уклањању заосталих предмета у поступку доношења другостепеног решења. Консултант ће такође моћи да припрема инструкције за службенике РГЗ-а који ће исправљати грешке у бази података Катастра непокретности.

Консултант ће радити пуно радно време у пословним просторијама РГЗ-а, бити директно одговоран и извршавати налоге начелника одељења за II степен или другог стално запосленог лица у одељењу за II степен које је одредио начелник одељења.

Дужности консултанта су: да проверава да ли је жалба допуштена, благовремена и изјављена од овлашћеног лица; да проверава да ли се у омоту списа налазе сви списи предмета који су евидентирани у списку аката и у случају да списи предмета нису комплетни захтева од надлежног првостепеног органа достављање недостајућег акта; да испитује да ли је првостепени поступак правилно спроведен, да ли је потпуно и правилно утврђено чињенично стање и да ли је правилно примењено материјално право; у сарадњи са геодетским стручњаком, разрешава техничке нејасноће у току другостепеног поступка; у зависности од утврђених чињеница, израђује другостепено решење којим се одлучује о поднетој жалби заинтересоване стране у поступку одржавања катастра непокретности; припрема одговоре на тужбе изјављене против решења у другостепеном поступку; да обезбеди извештаје који морају бити по садржају и форми у складу са захтевима начелника одељења за ИИ степен.

Републички геодетски завод позива све заинтересоване квалификоване индивидуалне консултанте да доставе изјаве о својој заинтересованости за пружање горе поменутих услуга. Заинтересовани консултанти треба да доставе: пратеће писмо, радну биографију – CV и доказе о квалификацији – дипломе, уверења, сертификати, препоруке, којима доказују да поседују потребне квалификације и релевантно искуство за обављање услуга.

Минимални захтеви које консултант треба да задовољи су следећи: завршен Правни факултет и 3 године радног искуства у правној пракси. Пожељни захтеви су: положен правосудни испит; познавање процеса уписа права на непокретностима; рад у катастру; комисијама за излагање на јавни увид података о непокретностима и правима на њима или на другим сродним пословима. Познавање управног поступка је обавезно. Способности као што су: тактичност, учтивост и склоност ка тимском раду; рад на рачунару – Microsoft Word; познавање програмских пакета Јединствена Евиденција (ЈЕ) и GeodIsKn, су предности.

У поступку евалуације за наведене позиције користиће се следећи критеријуми за избор, са одговарајућим бодовима:

Специфично искуство од значаја за ангажман 50 б
Квалификације за ангажман