29.09.2015.

Нова станица АГРОС мреже у систему EUREF

Нова CORS станица из састава националне GNSS мреже Републике Србије – АГРОС, која је алоцирана у Служби за катастар непокретности Књажевац (KNJA) равноправно укључена у референтну европску мрежу GNSS станица EUREF почев од 1864. GPS недеље тј. од 27.09.2015. године.

Европска перманентна мрежа (EPN) представља референтну научно-истраживачку основу састављену од скоро 250 контуинуално оперативних GNSS станица за праћење, чије прецизне координате, срачунате на недељном нивоу, користи EUREF подкомисије Међународне геодетске асоцијације за потребе реализације и одржавања европског терестричког референтног система, ETRS89. Овај референтни систем представља окосницу за све географске, геодетске и геодинамичке пројекте који се реализују на територији Европе, како на националном, тако и на међународном нивоу у складу са INSPIRE директивом Европске уније и уз подршку EuroGeographics-а.

С обзиром да је Европска перманентна мрежа део Међународне GNSS мреже, важно је рећи да је тиме, трећа српска GNSS станица (KNJA), постала саставни део глобалног терестричког референтног система (ITRS), односно његове реализације ITRF2008 - IGb08, који је база за дефинисање ETRS-а.

Оригиналне дневне и часовне, опсервационе и навигационе датотеке са резултатима GPS и GLONASS сателитских мерења извршене на станици у Књажевцу, доступне су на FTP серверима архивских регионалних центара BKG (Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Немачка) и OLG (Institute for Space Research (ISR/ASS), Грац) у 30-секундном Hatanaka RINEX формату.

Ажуриране су референтне датотеке са коефицијентима за утицај померања нивоа светских мора и океана и утицај померања центра масе Земље на локацији нове EPN станице.