05.02.2016.

Оглас за запошљавање геодета и правника на пројекту Светске банке

Овај позив за достављање Изјава о заинтересованости се заснива на општем обавештењу о набавци за овај пројекат који је објављен у UN Development Business, бр. WB1798-04/15 од 15. 04. 2015. године.

Република Србија / Републички геодетски завод је прималац зајма од Међународне банке за обнову и развој (у даљем тексту: Светска банка) за реализацију пројекта Унапређење земљишне администрације у Србији и намерава да део средстава из овог зајма употреби за плаћања по уговору за консултантске услуге:

  • Геометре у поступку решавања предмета за одржавање катастра непокретности - 60 индивидуалних консултаната
  • Геодетске стручњаке - 16 индивидуалних консултанта
  • Правнике са искуством - 65 индивидуалних консултанта
  • Правнике са положеним правосудним испитом - 14 индивидуалних консултанта

Индивидуални консултанти ће радити на решавању заосталих предмета, од чега једну трећину представљају захтеви за исправке уписа који је извршен у поступку успостављања Катастра непокретности (КН). Професионалне квалификације консултаната за ову активност зависе од типа предмета-исправљање података о непокретностима, исправљање уписаних стварних права и решавање предмета у поступку одржавања КН.

Планирани почетак ангажовања је март 2016. године, а период трајања ангажовања је 12 месеци.

Геометар у поступку решавања предмета за одржавање катастра непокретности

Геометар у службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Консултант) ће радити на пословима провођења промена, одржавајући дневну ажурност у решавању свих примљених налога од дипломираног правника или геодетског стрчњака. Консултант треба да прегледа најједноставније стручне предмете, спроводи промене у бази података катастра непокретности - алфанумерика и по потреби у бази података дигиталног катастарског плана и води записник у току поступка.

Минимални услови за ову позицију су следећи: средња школа, 2 године радног искуства на одговарајућим пословима. Пожељни захтеви су коришћење рачунара, укључујући познавање Мицросфт Wорд-а, познавање рада у програмима ЈЕ, ГеодИсКн, Мап софт-а и АрцГис-а је предност.

Геодетски стручњак

Геодетски стручњак у службама за катастар непокретности (у даљем тексту: Консултант) ће радити на пословима решавања заосталих предмета у поступку израде првостепених решења с циљем елиминисања кашњења. Консултант треба да обезбеђује стручну и техничку подршку дипломираним правницима, контролише поднете захтеве за исправку уписа и захтеве за уписе права и непокретности који садрже стручни аспект о чему даје писмене налоге, разјашњава и решава стручне проблеме и приговоре у процесу решавања у складу са Законом и важећом подзаконском регулативом у сарадњи са дипломираним правницима.

Минимални услови за ову позицију су следећи: дипломирани геодетски инжењер или инжењер геодезије, положен испит за рад у органима државне управе, 2 године радног искуства у геодетској пракси, познавање рада на рачунару у Мицрософт Wорд и Еxелл, способности као што су тактичност, учтивост и склоност ка тимском раду. Пожељно је иск