30.07.2015.

Саопштење за јавност

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић дао је саопштење за јавност поводом уписа права на имовину ПИК „Златибор“ на територији општине Чајетина.

Директор Републичког геодетског завода Борко Драшковић дао је саопштење за јавност поводом уписа права на имовину ПИК „Златибор“ на територији општине Чајетина.

Републички геодетски завод, због тога што, између осталог, у оквиру своје надлежности свакодневно решава предмете о упису права на непокретности, представља организацију од посебног значаја за Владу Републике Србије.

До сада се показало да су појединци или интересне групе склони конструисању афера које се тичу права на имовину ради прикупљања политичких поена, своје маркетиншке промоције или сопствених финансијских интереса што као резултат ствара сумњу у правну сигурност за грађане у области права на имовину. На тај начин се нарушава углед Републичког геодетског завода, а грађани, домаћи и страни инвеститори и међународна заједница доводе у заблуду о квалитету и поузданости услуга које РГЗ пружа као сервис грађана у домену права на својину.

ПИК „Златибор“ је приватизовано друштвено предузеће које поседује пољопривередно и градско грађевинско земљиште у катастарској општини Чајетина.

У поступку јавног излагања Комисија је разграничавала државно и друштвено земљиште у складу са „Законом о претварању друштвене својине у пољопривредно земљиште и друге облике својине“ и „Законом о државном премеру и катастру“.

Уколико је у поступању Комисије евентуално дошло до грешке на коју указује општина Чајетина, грешка ће бити исправљена јер донето решење још увек није правоснажно.

Са друге стране, оцену законитости даће Управни суд. Оправданост сумњи у правичност решења и исправност у поступању државних органа биће преиспитана у поступку који је пред тим судом покренут. По коначности поступка, Републички геодетски завод ће у целости поступити по пресуди и, уколико је потребно, биће извршена исправка уписа права на непокретности.

На тај начин биће елиминсана могућност да се притисцима покуша утицај на рад и одлучивање Републичког геодетског завода и решавање предмета кроз редовну процедуру управног поступка.