20.9.2017.

Јавна набавка добара - тонера

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. Врста наручиоца:
Посебна организација државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке:
Отворени поступак
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке су добра – тонери.
Назив и ознака из општег речника набавке: Тонер за ласерске штампаче и телефакс машине - 30125110; тонер за фотокопир апарате - 30125120.
5. Број партија
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
6.Начин, место и рок подношења понуде
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – тонера, ЈН бр. 9/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.10.2017. године до 12,00 часова.
7. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана, 23.10.2017. године, у 13,00 часова, на адреси: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, први спрат, канцеларија бр. 126.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
9. Лице за контакт:
Бојан Мићић, дипл.правник, е-маил: јавненабавке@ргз.гов.рс

Релевантне вести