18.9.2017.

Јавна набавка - дрва за огрев СКН Барајево

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. Врста наручиоца:
Посебна организација државне управе.
3. Врста поступка јавне набавке:
Јавна набавка мале вредности наруџбеницом.
4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Предмет јавне набавке је јавна набавка добара – дрва за огрев, количине 3 м3, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Барајево, ЈН бр. 10/2017.
Назив и ознака из општег речника набавки: дрво за огрев – 03413000.
5. Број партија
Предметна јавна набавка није обликована по партијама
6.Начин, место и рок подношења понуде
Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно, у затвореној коверти на начин да се приликом отварања коверте са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.
Рок за подношење понуде је 28.9.2017. године, до 13,00 часова.
Понуду доставити на адресу: ”Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39, са назнаком: Јавна набавка добара – дрва за огрев, количине 3 м3, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Барајево, ЈН бр. 10/2017- НЕ ОТВАРАТИ”. . - НЕ ОТВАРАТИ”.
7. Место, време и начин отварања понуда:
Јавно отварање понуда обавиће се дана 28.9.2017. године, у 13,15 часова, по истеку рока за подношење понуда, у Републичком геодетском заводу, Булевар војводе Мишића, бр. 39, Београд, трећи спрат, канцеларија бр. 306.
8. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача.
9. Лице за контакт:
Лице за контакт: Божовић Сања, дипл.правник, е-маил: јавненабавке@ргз.гов.рс.

Релевантне вести