06.02.2017.

Ранг листа успешности за јануар 2017. године према новим критеријумима за оцену резултата рада

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за јануар 2017.године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за јануар 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. Предмети са класификационим ознакама 952-02-4 и 952-02-9 оцењени су коефицијентом 1,5, а предмети са класификационим бројем 952-02-11 оцењени су коефицијентом 0,5. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је рангирање и формирање листе успешности.

 

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Рума
 2. Кикинда
 3. Бачка Паланка
 4. Бор
 5. Суботица
 6. Нови Београд
 7. Краљево
 8. Гроцка
 9. Сомбор
 10. Лозница
 1. Сурдулица
 2. Аранђеловац
 3. Власотинце
 4. Житиште
 5. Ада
 6. Бачка Топола
 7. Варварин
 8. Владичин Хан
 9. Трстеник
 10. Србобран
 1. Жабари
 2. Нови Бечеј
 3. Бела Паланка
 4. Сремски Карловци
 5. Црна Трава
 6. Бачки Петровац
 7. Мали Иђош
 8. Ћићевац
 9. Бабушница
 10. Нови Кнежевац

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.

Датотеке за преузимање