8.11.2017.

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд,   www.rgz.gov.rs.

2.Врста наручиоца

Посебна организација државне управе.

3.Врста поступка јавне набавке

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом.

4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника јавне набавке

Предмет јавне набавке је јавна набавка добара – дрва за огрев, количине 30 м3, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Бела Црква, ЈН бр. 14/2017.
 
Назив и ознака из општег речника набавки: дрво за огрев – 03413000.

5.Број партија

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

6. Критеријум за оцену најповољније понуде

Критеријум за оцену најповољније понуде је „Најнижа понуђена цена“. Уколико поднете понуде имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио „краћи рок испоруке добара“, а уколико обе понуде имају и исти рок испоруке, најповољнија биће понуда оног понуђача који је понудио „дужи рок плаћања“.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.

7. Начин, рок и место подношења понуде

 Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно, у затвореној коверти на начин да се приликом отварања коверте са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Рок за подношење понуде је 20.11.2017. године, до 12,00 часова.

Понуду доставити на адресу: ”Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39, са назнаком: Јавна набавка добара –  дрва за огрев, количине 30 м3, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Бела Црква (Јавна набавка бр. 14/2017) ”.

8.Пријем понуда
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 20.11.2017. године, до 12,00 часова.

Понуда коју наручилац није примио у року од одређеном за подношење понуда, односно која  је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом.

9. Место, време и начин отварања понуда

Јавно отварање понуда обавиће се дана 20.11.2017. године, у 12,15 часова, по истеку рока за подношење понуда, у Републичком геодетском заводу, Булевар војводе Мишића, бр. 39, Београд,  трећи спрат,  канцеларија бр. 306.

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача.  

11. Лице за контакт

Лице за контакт: Божовић Сања, дипл.правник, е-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs.

Датотеке за преузимање

 

Релевантне вести