10.11.2017.

Јавна набавка - набавка најновијег софтвера система е-жалбе

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2.Врста наручиоца: 
Посебна организација државне управе.
3.Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке је добро -  Набавка најновијег софтвера "система Е-жалба", УПГРАДЕ и УПДАТЕ истог – аналитичка платформа (јавна набавка број 12/2017).
Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи  – 48000000.
          
5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
     
6.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најдужи рок плаћања. У случају истог понуђеног рока плаћања рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
7.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.ргз.гов.рс и на Порталу Управе за јавне набавке.

8.Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуде је 12.12.2017. године, до 12,00 часова.

9.Место, време и начин отварања понуда: 
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – Набавка најновијег софтвера "система Е-жалба", UPGRADE и UPDATE истог – аналитичка платформа  (јавна набавка број 12/2017) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 12.12.2017. године, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда обавиће се 12.12.2017. године, у 12,30 часова, на првом спрату, канцеларија број 126.

10.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача. 
11.Рок за доношење одлуке: 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је око 10 дана од дана отварања понуда.
12.Лице за контакт: 
Ненад Панић, мастер права,  e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs 
Одељење за јавне набавке, тел: 011/715-26-71
 

Датотеке за преузимање