7.7.2017.

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.

2.Врста наручиоца:

Посебна организација државне управе.

3.Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом.
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка добара – угаљ, количине 15 т, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Барајево, ЈН бр. 3/2017.

Назив и ознака из општег речника набавки: угаљ – 09111100.

5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

6.Начин, место и рок подношења понуде

Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно, у затвореној коверти на начин да се приликом отварања коверте са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Рок за подношење понуде је 19.7.2017. године, до 13,00 часова.

Понуду доставити на адресу: ”Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39, са назнаком: Јавна набавка добара – угаљ, количине 15 т, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Барајево, ЈН бр. 3/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”.

7.Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 19.7.2017. године, у 13,15 часова, по истеку рока за подношење понуда, у Републичком геодетском заводу, Булевар војводе Мишића, бр. 39, Београд, трећи спрат, канцеларија бр. 306.

8.Лице за контакт:

Лице за контакт: Божовић Сања, дипл.правник, е-маил: javnenabavke@rgz.gov.rs

Датотеке за преузимање

Релевантне вести