7.7.2017.

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:

Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.

2. Врста наручиоца:

Посебна организација државне управе.

3. Врста поступка јавне набавке:

Јавна набавка мале вредности наруџбеницом.

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Јавна набавка добара – дрва за огрев, количине 3 м3, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Барајево, ЈН бр. 4/2017.

Назив и ознака из општег речника набавки: дрво за огрев – 03413000.

5. Број партија:

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

6. Начин, рок и место подношења понуде

Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно, у затвореној коверти на начин да се приликом отварања коверте са сигурношћу може утврдити да се понуда први пут отвара. На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача.

Рок за подношење понуде је 18.7.2017. године, до 13,00 часова.

Понуду доставити на адресу: ”Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића 39, са назнаком: Јавна набавка добара – – дрва за огрев, количине 3 м3, за потребе Републичког геодетског завода, Сектора за катастар непокретности, Службе за катастар непокретности Барајево, ЈН бр. 4/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.

7. Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће се дана 18.7.2017. године, у 13,15 часова, по истеку рока за подношење понуда, у Републичком геодетском заводу, Булевар војводе Мишића, бр. 39, Београд, трећи спрат, канцеларија бр. 306.

8. Лице за контакт:

Лице за контакт: Божовић Сања, дипл.правник, е-маил: javnenabavke@rgz.gov.rs

Датотеке за преузимање

Релевантне вести