28.11.2017.

Пут ка родној равноправности у власништву над земљиштем у Србији
Румјана Тончовска, ФАО при УН

Србија је једна од земаља учесница у регионалној иницијативи западног Балкана, која има за циљ решавање изазова у вези са женама власницима земљиста у региону. Након усвајања Агенде 2030, ФАО и ГИЗ подржавају земље у региону у постизању мерљивог напретка Циља одрживог развоја (COR) 5 о родној равноправности и оснаживању жена. Конкретније, заједничка иницијатива пружа техничку подршку за праћење индикатора 5.а.2 COR-а: „Проценат земаља у којима правни оквир (као и обичајно право) гарантује женама једнака права на власништво и/или контролу над земљиштем“. ФАО је надлежна агенција УН за овај индикатор 5.а.2 и као таква је одговорна за развој методологије, праћење напретка и извештавање на глобалном нивоу.
Правни и политички оквири у земљама учесницама су прошли скрининг националних правних експерата уз помоћ Алата за процену правних норми (Legal Assessment Tool – LAT) ФАО-а за родно равноправно власништво над земљиштем. Албанија и Србија су биле прве земље у свету у којима је овај алат тестиран. Методологију је усвојила Међуагенцијска експертска група за индикаторе циљева одрживог развоја (Inter-agency and Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators (IAEG-SDGs)) на свом шестом састанку који је одржан у Манами, Краљевина Бахреин, од 11. до 14. новембра 2017. године. Све земље света ће морати да отпочну са извештавањем о напретку.
Све земље западног балкана су ратификовале Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена (CEDAW) и захваљујући текућим регионалним разменама које су омогућили развојни партнери, западни Балкан је предузео законодавну акцију за јачање родне равноправности. Упркос овим достигнућима, стари обичаји и традиције и даље фаворизују власништво мушкараца над непокретностима. Неки преостали јазови у правном оквиру су идентификовани и послужили су као основа за наменске препоруке за решавање овог проблема, при чему је коначни циљ испуњење индикатора 5.а.2 за COR.
Научене лекције. Закони могу да утичу на друштвене норме и ставове, али најчешће постоји потреба за механизмима имплементације како би се постигли резултати родне равноправности; разумевање ставова мушкараца и жена и улога кључнихактера, као што су правни стручњаци и кадрови који се баве уписом права, у подршци родној равноправности би требало да обликују препоруке за будуће акције; размена добрих пракси и искустава међу тимовима земаља је подстакла реформу у региону и показала да је промена могућа, упркос дубоко укорењеним обичајима и традицијама.
ФАО би желео да подстакне земље западног Балкана да поделе своја искуства, добре праксе и приче о успеху са другим земљама из различитих региона.

Погледајте више: Разумевање локалних обичаја у испуњавању Агенде 2030

 
Србија – профил земље – анализа правних норми о родним питањима власништва над земљиштем:

Профил земље - нацрт

Србија – алат за процену правних норми:
 

Релевантне вести