08.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору Књажевац

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.
2. Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке су добра – Гасно уље екстра лако Евро ЕЛ, количине 6.000 литара, за потребе Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности Књажевац.  
Назив и ознака из општег речника набавке: 09134000-7 Гасна уља.
3. За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
4. Уговорена вредност: 649.680,00 РСД. 
5. Критеријум за доделу уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума бр. 404-02-519/2017-01, закљученог након отвореног поступка јавне набавке који је спровела Управа за заједничке послове републичких органа, а примењен је критеријум: најнижа понуђена цена. 
6. Број примљених понуда: /.
7. Највиша и најнижа понуђена цена: /.
8. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: /.
9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /. 
10. Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу Оквирног споразума бр. 404-02-519/2017-01, закљученог 17.3.2017. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке од стране Управе за заједничке послове републичких органа.
11. Датум закључења уговора: 16.11.2017. године. 
12. Основни подаци о добављачу:   
Назив и адреса: „НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ А.Д. НОВИ САД“, 21000 Нови Сад, Народног фронта 12. 
Матични број: 20084693.
Пиб: 104052135.
Законски заступник: Александар Макаревич. 
13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.
14. Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање