11.12.2017.

Ранг листа успешности за новембар 2017. године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за новембар 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове, масовну процену и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за новембар 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, масовна процена, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-5, 952-02-6 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности.

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Бачка Паланка
 2. Суботица
 3. Зрењанин
 4. Кикинда
 5. Сремска Митровица
 6. Краљево
 7. Нови Београд
 8. Сомбор
 9. Зајечар
 10. Крушевац
 1. Бачка Топола
 2. Ада
 3. Кањижа
 4. Владичин Хан
 5. Темерин
 6. Беочин
 7. Сурчин
 8. Ариље
 9. Кула
 10. Србобран
 1. Бела Паланка
 2. Нови Бечеј
 3. Нови Кнежевац
 4. Рековац
 5. Бач
 6. Голубац
 7. Пландиште
 8. Мало Црниће
 9. Медвеђа
 10. Мали Иђош

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.