19.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору - Набавка најновијег софтвера система е-жалба

1.    Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39.
2.    Врста Наручиоца: Посебна организација државне управе.
3.    За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара – Набавка најновијег софтвера "система Е-жалба", UPGRADE и UPDATE истог – аналитичка платформа. Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 48000000.
4.    За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
5.    Уговорена вредност: 995.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
6.    Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7.    Број примљених понуда: 1.
8.    Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша цена (без ПДВ-а)

Најнижа цена (без ПДВ-а)

995.000,00 динара

 995.000,00 динара

9.    Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша цена (без ПДВ-а)

Најнижа цена (без ПДВ-а)

 995.000,00 динара

995.000,00 динара

10.    Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
11.    Датум доношења Одлуке о додели уговора: 12.12.2017.године.
12.    Датум закључења уговора: 13.12.2017.године.
13.    Основни подаци о добављачу:

Назив и адреса

Матични број

ПИБ

Законски заступник

Група понуђача:

"IN 2 Informatički inženjering d.o.o. Beograd“, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 9ж, 11070 Нови Београд, Република Србија (носилац посла)

      20501928

 105964392

Мирослав Савановић

Датотеке за преузимање