20.12.2017.

Обавештење о закљученом уговору у отвореном поступку јавне набавке добара - најновијих верзија софтвера

1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
2.    Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
3.    За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке је набавка добара – најновијих верзија софтвера. Назив и ознака из општег речника набавке: Програмски пакети и информациони системи – 48000000.
4.    За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
5.    Уговорена вредност: 18.270.170,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
6.    Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7.    Број примљених понуда: 1.
8.    Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша цена (без ПДВ-а)

Најнижа цена (без ПДВ-а)

18.270.170,00

18.270.170,00

9.    Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша цена (без ПДВ-а)

Најнижа цена (без ПДВ-а)

18.270.170,00

18.270.170,00

10.    Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
11.    Датум доношења одлуке о додели уговора: 12. децембар 2017. године.
12.    Датум закључења уговора: 20. децембар 2017. године.
13.    Основни подаци о добављачу:

Назив и адреса

Матични број

ПИБ

Законски заступник

“VEKOM GEO DOO BEOGRAD” Требињска бр. 24, 11000 Београд

17323075

100246838

Вељко Фуштић

14.    Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.
15.    Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање