25.12.2017.

Престаје да важи Правилник о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода

Народна скупштина донела је Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 113/17, а ступио је на снагу дана 25. децембра 2017. године.

Даном ступања на снагу тог закона престале су да важе одредбе члана 174. став 3. и члана 175. Закона о државном премеру и катастру („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-УС, 96/15 и 47/17-аутентично тумачење) којима су биле уређене таксе за услуге Републичког геодетског завода, као и Правилник о висини таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода („Службени гласник РС“, бр. 116/13, 5/14-исправка, 8/14, 120/14, 29/15, 35/16, 110/16, 48/17 и 73/17).

Таксе за пружање услуга Републичког геодетског завода сада су уређене Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/03, 51/03-исправка, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 93/12, 65/13-др. закон, 83/15, 112/15 и 113/17) који можете погледати ОВДЕ.

Износи такси за списе и радње у области премера, катастра непокретности и геофизичких мерења и испитивања прописани су тарифним бр. 215а-215н Закона.

Одредбом члана 77. Закона о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама прописано је да за таксене обавезе које су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу тог закона, такса се плаћа у складу са законом који је био на снази у време настанка таксене обавезе, ако је то повољније за обвезника.