16.01.2018.

Ранг листа успешности за децембар 2017. године

Сектор за катастар непокретности је у поступку контроле и праћења решавања предмета у службама за катастар непокретности извршио анализу података за децембар 2017. године. Анализирани подаци се односе на управне предмете, спискове аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водове и вануправне предмете.

На основу података евидентираних у писарници за децембар 2017. године сачињена је листа служби по успешности. Критеријуми за статистичку обраду података су управни предмети, спискови аката (копија плана, уверење, лист непокретности), водови, вануправни предмети и број запослених у служби. Извршена је анализа базе података са посебним освртом на сложеност поступка у решавању предмета класификационих ознака 952-02-4, 952-02-5, 952-02-6 и 952-02-11 у односу на преостале управне предмете одржавања катастра непокретности. На основу приказаних резултата служби и броја решених предмета наведених класификација извршено је ново рангирање и формирање листе успешности. Служба за катастар непокретности Сокобања није рангирана за децембар 2017.године, због неоправданог броја предмета који су отварани по службеној дужности.

 

Службе: Одсеци: Групе:
 1. Суботица
 2. Кикинда
 3. Бачка Паланка
 4. Нови Београд
 5. Сомбор
 6. Ужице
 7. Зајечар
 8. Пирот
 9. Рума
 10. Бор
 1. Бачка Паланка
 2. Владичин Хан
 3. Ариље
 4. Варварин
 5. Кањижа
 6. Инђија
 7. Вршац
 8. Ада
 9. Гуча
 10. Кула
 1. Нови Бечеј
 2. Нови Кнежевац
 3. Рековац
 4. Медвеђа
 5. Бојник
 6. Бела Паланка
 7. Гаџин Хан
 8. Ћићевац
 9. Мали Иђош
 10. Жабари

Циљ анализе је да свака служба стекне увид о успешности у односу на остале службе у Сектору за катастар непокретности, али да такође стекне увид о резултатима рада сваке службе појединачно у претходном периоду, утврди разлоге и предузме мере да бољом организацијом рада и већим ангажовањем унапреди пословање.