23.02.2018.

Обавештење о закљученом уговору - набавка електричне енергије

1.    Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39.
2.    Врста наручиоца: Посебна организација државне управе.
3.    За добра и услуге, опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су добра – електрична енергија. Назив и ознака из општег речника набавке: електрична енергија – 09310000.
4.    За радове природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: /.
5.    Уговорена вредност: 50.000.000,00 динара, без обрачунатог ПДВ-а.
6.    Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.
7.    Број примљених понуда: 1.
8.    Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша цена (без ПДВ-а)

Најнижа цена (без ПДВ-а)

33,35 по KWh

33,35 по KWh

9.    Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 

Највиша цена (без ПДВ-а)

Најнижа цена (без ПДВ-а)

33,35 по KWh

33,35 по KWh

10.    Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: /.
11.    Датум доношења одлуке о додели уговора: Уговор је закључен на основу оквирног споразума бр. 404-02-2339/2016-01 од 22.11.2016. године, закљученог након отвореног поступка јавне набавке који је спровела Управа за заједничке послове републичких органа.
12.    Датум закључења уговора: 14.02. 2018. године.
13.    Основни подаци о добављачу:

Назив и адреса

Матични број

ПИБ

Законски заступник

ЈП „Електропривреда Србије“, Београд, Царице Милице бр. 2

20053568

103920327

Милорад Грчић

14.    Период важења уговора: Уговор је закључен на период од годину дана или до утрошка новчаних средстава.
15.    Околности које представљају основ за измену уговора: /.

Датотеке за преузимање