28.02.2018.

Јавна набавка - Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти ЈН 03/2018

1. Назив, адреса и интернет страница Наручиоца:  Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.rgz.gov.rs.

2. Врста наручиоца:  Посебна организација државне управе

3. Врста поступка јавне набавке:  Отворени поступак

4. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:   
Предмет јавне набавке је услуга -  Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (јавна набавка број 03/2018). Назив и ознака из општег речника набавке: Одржавање и поправка рачунарске опреме – 50312000.             

5. Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија:   
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.       6. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:   
Критеријум за избор најповољније понуде је Економски најповољнија понуда.  
Критеријуми за избор најповољније понуде дати су у следећој табели:

Ред.

број

 

Критеријуми за избор

Бр. бодова

(БПК)

11

ЦЕНА НОРМА САТА

50

22

Гарантовано време за ДОЛАЗАК НА ЛОКАЦИЈУ ИЛИ ПРЕУЗИМАЊЕ ОПРЕМЕ (од момента пријаве квара телефонским позивом или меилом) на локацији Седишта РГЗ-а, не дуже од  8 сати

10

33

Гарантовано време за ПОПРАВКУ СЕРВЕРА и ЛАН МРЕЖЕ (НОРМАТИВ - од момента преузимања из просторија РГЗ – Седишта или организационих јединица), не дуже од 8 сати

20

44

Гарантовано време за ПОПРАВКУ РАДНИХ СТАНИЦА (НОРМАТИВ - од момента преузимања из просторија РГЗ – Седишта или организационих јединица), не дуже од 24 сата

20

Најповољнија понуда одредиће се из збира бодова свих критеријума из претходне табеле. 

Објашњење неких појмова

НОРМАТИВ у претходној табели је време које помножено са понуђеном вредношћу норма сата одређује максимални износ који може да се наплати за сервисни рад и остале трошкове за такву интервенцију.

Гарантована времена поправке која су у понудама краћа од 1 сат, биће рачуната као да је наведен 1 сат.
Гарантована времена за долазак на локацију или преузимање опреме која су у понудама краћа од 1 сат, биће рачуната као да је наведен 1 сат.

Број бодова за поједине критеријуме (ББК) израчунава се по формули:

                              БПК X Најнижа вредност понуђеног критеријума

              ББК = --------------------------------------------------------------------------------

                                                Вредност понуђеног критеријума

где БПК представља број бодова појединачног критеријума из дате табеле.

У случају да, после стручне оцене понуда, две исправне и самосталне понуде остваре једнак највиши број бодова (пондера), Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног понуђача који има већи број бодова на основу критеријума цена норма сата.

7. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  конкурсна документација доступна:
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.ргз.гов.рс.

8.Начин подношења понуде и рок:
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуде је 02.04.2018. године, до 12,00 часова.

9.Место, време и начин отварања понуда:
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – Сервисирање и одржавање рачунарске опреме, ЛАН мрежа, мрежних компоненти и проширење постојећих ИКТ компоненти, са обезбеђењем резервних делова и потрошног материјала (ЈН бр. 03/2018) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 02.04.2018. године, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда обавиће се 02.04.2018. године, у 13,00 часова, на првом спрату, канцеларија број 126.


10.    Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача.


11.    Рок за доношење одлуке:
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 25 дана од дана отварања понуда.


12.    Лице за контакт:
Ненад Панић, мастер права,  e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs
Одељење за јавне набавке, тел: 011/715-26-71

Датотеке за преузимање