29.03.2018.

Јавна набавка - набавка канцеларијског намештаја

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.ргз.гов.рс.
2.Врста наручиоца: 
Посебна организација државне управе.
3.Врста поступка јавне набавке: 
Отворени поступак
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је добро -  Набавка канцеларијског намештаја (јавна набавка број 06/2018).
Назив и ознака из општег речника набавке: Канцеларијски намештај – 39130000.           
5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу Управе за јавне набавке.
7.Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Рок за подношење понуде је 08.05.2018. године, до 12,00 часова.
8.Место, време и начин отварања понуда: 
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића број 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – Набавка канцеларијског намештаја (ЈН бр. 06/2018) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 08.05.2018. године, до 12,00 часова.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, Наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.
Јавно отварање понуда обавиће се 08.05.2018. године, у 13,00 часова, на првом спрату, канцеларија број 126.
9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача. 
10.Рок за доношење одлуке: 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је око 10 дана од дана отварања понуда.
11.Лице за контакт: 
Биљана Стошић, дипл.економиста,  e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs 

Датотеке за преузимање