5.4.2018.

ЈН 1/2018

1. Подаци о Наручиоцу:

Назив Наручиоца: Републички геодетски завод
Седиште Наручиоца: ул. Булевар војводе Мишића бр.39, 11000 Београд
Одговорна особа:  Борко Драшковић, дипл. геод. инж.
Контакт особа: Радомир Драгашевић, дипл. економиста
Број телефона: 011/715-2671
e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs
Текући рачун: 840-1620-21  Буџетски корисник
Матични број: 07004966
Порески број: ПИБ: 100147152
Интернет адреса: www.rgz.gov.rs

2. Врста поступка:

Јавна набавка мале вредности – путем наруџбенице.

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке је набавка услуга.

ИИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Опис предмета набавке:  Набавка услуга - Застава Републике Србије

2. Назив и ознака из општег речника набавке: заставе - 3582000

3. Партије: јавна набавка није обликована по партијама.

Датотеке за преузимање

 

 

Релевантне вести