26.04.2018.

Јавна набавка - одржавање клима уређаја у РГЗ-у

1.Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 
Републички геодетски завод, Булевар војводе Мишића бр. 39, 11000 Београд, www.ргз.гов.рс.
2.Врста наручиоца: 
Посебна организација државне управе.
3.Врста поступка јавне набавке: 
Поступак јавне набавке мале вредности.
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
Предмет јавне набавке је услуга – одржавање клима уређаја у Републичком геодетском заводу.
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге одржавања и поправки – 50000000.          
5.Број партија, уколико се предмет набавке обликује у више партија: 
Предметна јавна набавка није обликована по партијама.     
6.Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је  конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација се може преузети на сајту: www.rgz.gov.rs и на Порталу јавних набавки. 
7.Начин подношења понуде и рок: 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Републички геодетски завод, 11000 Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – одржавање клима уређаја у Републичком геодетском заводу, ЈН бр. 5/2018- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.05.2018. године до 12,00 часова.   
8.Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана 07.05.2018. године, у 14,00 часова, на адреси: Републички геодетски завод, Београд, Булевар војводе Мишића бр. 39, први спрат, канцеларија бр. 126.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: 
Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уз печатом оверено пуномоћје, потписано од стране одговорног лица понуђача. 
10.Рок за доношење одлуке: 
Рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 дана од дана отварања понуда.
11.Лице за контакт: 
Бојан Мићић, дипл.правник,  e-mail: javnenabavke@rgz.gov.rs 

Датотеке за преузимање